Kopīgā doktora studiju programma “Biznesa vadība”

13.09.2019.

Banku augstskola augstākā līmeņa studijām piedāvā kopīgo doktora studiju programmu “Biznesa vadība”, kas tiek realizēta kopīgi ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija).

Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors, profesors, kopīgās doktora studiju programmas “Biznesa vadība” direktors informē, ka doktorantūras studiju programmas īstenošanas procesā ir iesaistīts akadēmiskais personāls un profesūra no visām sadarbības augstskolām. Plašais sadarbības loks ļauj īstenot ļoti labu doktorantūras studiju programmu, kurā jebkuras augstskolas maģistra studiju absolvents var turpināt savu akadēmisko attīstību. Latviešu plūsmā studijas tiek īstenotas 2 reizes mēnesī, nedēļas nogalēs, lai doktorantiem būtu iespēja apvienot savu profesionālo darbību ar studijām doktorantūrā. Starptautiskiem studentiem, kuri studē angļu valodas plūsmā, studijas tiek īstenotas 3 reizes gadā, ierodoties uz 10 dienas garām sesijām. Pārējo laiku doktorants darbojas savu vietējo augstskolu profesoru vadībā, veic savu pētījumu, kas saistīts ar disertācijas tēmu. Šajā programmā, paralēli disertācijas sagatavošanai ir jāapgūst doktoru programmas teorētisko studiju kursi 32 KP apjomā, tie pamatā ir saistīti ar pētniecības metožu izvēli un pielietošanu pētniecības veikšanai vadības zinātnes nozares apakšnozarēs. Visos studiju kursos, neatkarīgi no doktoranta izvēlētās disertācijas pētījuma apakšnozares, tiek sniegts atbalsts ideju aprobēšanā, pētījumu analizēšanās, teorētiskā materiāla atlasē, pētījuma tēmas izstrādē.

Tatjana Volkova, Banku augstskolas profesore, papildina A.Sarnoviča teikto un uzsver, ka doktora studiju programmā iekļautais saturs, galvenokārt, veido padziļinātu izpratni par teorijām, konceptiem, kas skar mūsdienīgu pieeju uzņēmuma vadīšanā, jo doktoranti ir tie, kuri veic pētniecību vadībzinātnē, izstrādā unikālus modeļus, attīsta teorijas, jaunas zinātniskas pieejas. Studiju programmas ilgums parasti ir 3 gadi un noslēdzas ar promocijas darba izstrādi un aizstāvēšanu, reizēm doktoranta aizņemtības dēļ studiju ilgums var būt garāks. 1.studiju gads paredzēts studiju teorētisko kursu kredītpunktu apgūšanai, zināšanu atsvaidzināšanai, nākamajos studiju posmos doktoranti piedalās starptautiskās konferencēs, raksta zinātniskos rakstus un veic savu oriģinālo pētījumu disertācijas sagatavošanai. Pēc promocijas darba aizstāvēšanas studenti iegūst starptautiski atzītu doktora grādu.

Programma sniedz vēsturisku ieskatu konkrētās vadībzinību disciplīnās, piemēram, mārketinga vadīšana, stratēģiskā vadīšana, inovāciju vadīšanā, tomēr liels uzsvars tiek likts izpratnes veidošanā par pētniecības metožu izvēli un jēgpilnu pielietošanu, jo, lai izstrādātu jaunu konceptuālu modeli vadībzinātnē, ir nepieciešams pārzināt gan statistikas metodes, gan datu analīzes metodes. Programmas mērķauditorija ir pētnieki, kuri vēlas attīstīt zinātnieka karjeru, strādāt akadēmiskajā vidē un uzņēmuma vadītāji.

A.Sarnovičs piekrīt T.Volkovas viedoklim, jo doktorants ir cilvēks, kurš nodarbojas ar pētniecību un kura oriģinālais pētījums tiks aizstāvēts promocijas padomē. Augstskolas zinātniskajā padomē doktoranti prezentē savas pētnieciskās ieceres promocijas darba tēmas pieteikumā. Doktorantūras padomē promocijas darba aprobācijas procesā tiek diskutēts par doktoranta pētījumu, pielietotajām metodēm, iegūto rezultātu analīzi. Promocijas padome ir noslēguma posms, kur notiek promocijas darba aizstāvēšanas process. Promocijas darba vadītājs var būt gan Banku augstskolas, gan RISEBA, gan arī kādas citas Latvijas vai ārvalstu augstskolas profesors, būtiski, lai darba vadītāja kvalifikācija atbilst promocijas darba izvēlētajam virzienam.

Doktori var turpināt savus pētījumus “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” ietvaros, jo ikvienam pētījuma noslēgumā vēl būs jautājumi, ko var turpināt pētīt.

Klasiski doktorantu studijas tiek orientētas uz akadēmiskā personāla ataudzi. Latvijā viens no svarīgākajiem doktorantūru uzdevumiem ir veidot nākotnes akadēmisko personālu, kas nomainīs pieredzējušos profesorus. Ne tikai Latvijas, bet pasaules tendence ir, ka doktori izvēlas strādāt industrijā, savā profesionālajā izaugsmē, jo tas dod priekšrocības veidojot karjeru un būt ļoti augsti kvalificētiem speciālistiem. Daudzi doktori strādājot industrijā labprāt veic arī akadēmisko darbu, vadot lekcijas un daloties savā profesionālajā pieredzē, kā arī piedaloties pētnieciskajā darbībā.

Elīna Miķelsone, “Ideju un inovāciju institūts” valdes priekšsēdētāja, Ideju fitnesa trenere, “Biznesa vadības” programmas studente, doktora grāda kandidāte atklāj, ka studijas doktorantūrā bija nākamais loģiskais solis, jo ir sapratusi, ka katrs nākamais izglītības līmenis liekas interesantāks, izglītojošāks, foršāks. Tā ir lieliska iespēja pierādīt sevi akadēmiski, jo doktorantūra ļauj koncentrēties tikai uz vienu priekšmetu, kas patīk. Tā dod iespēju iepazīties ar literatūru par saistošo tematu, tikties ar ekspertiem, diskutēt un visi doktorantūras darbi var būt saistīti ar šo vienu tēmu. Doktorantūra ir lieliska iespēja publicēties starptautiskos zinātniskos izdevumos, piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs, ierakstot sevi starptautisko ekspertu lokā. E.Miķelsone darbojas ne tikai “Ideju un inovāciju institūts”, bet ir arī lektore vairākās akadēmiskās organizācijās Latvijā, ar neformālās izglītības programmu iepazīstina organizācijas Latvijā un ārvalstīs, un visa darbība ir saistīta ar ideju menedžmentu – tematu, kuru pēta savā doktora disertācijā.

AS “ANTALIS” valdes loceklis, maģistra “Uzņēmējdarbības vadīšana” studiju programmas absolvents Viktors Turlais uzskata, ka doktorantūra maina cilvēka personību, ja runā par biznesu, par vadīšanu, par attīstību, tad tā ir strukturēta pieeja, domāšana, veids, kā risināt problēmas. Studijas ir liels ieguvums, jo doktorantūra iemāca fokusēties un skatīties uz lietām strukturēti.

Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem doktorantūras studijās A.Sarnovičs, T.Volkova, E.Miķelsone un V.Turlais uzsver, ka mācīties var ne tikai no Banku augstskolas vai RISEBA pasniedzējiem, bet arī no doktorantūras kolēģiem, jo vienā auditorijā seminārā tiekas cilvēki ar atšķirīgu kompetenci, pieredzi, profesionālām zināšanām, darba pieredzi, karjeru.