Studiju programmas

Īsā cikla profesionālā
Profesionālā bakalaura
Profesionālā maģistra
Doktorantūra
LV/ENG

Biznesa procesu vadība

LV

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Kopīga studiju programma ar RTU
ENG

Starptautiskās finanses

Dubultdiploms ar Šveices Biznesa skolu

Studē
Banku augstskolā!

Uzzināt vairāk Pieteikties

Kāpēc izvēlēties Banku augstskolu

AUGSTS NOVĒRTĒJUMS STUDIJU VIRZIENU AKREDITĀCIJĀ


Banku augstskolas studiju virzienam “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācija tika piešķirta maksimālajam termiņam, t.i., 6 gadiem – līdz 2027. gada 30. septembrim.

STARPTAUTISKI ATZĪTA AUGSTSKOLA


Banku augstskola ierindota starp 1000 labākajām biznesa skolām pasaulē Eduniversal starptautiskajā biznesa skolu reitingā. Šajā reitingā īpaši augstas vietas ieņem augstskolas īstenotā maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība”.

Pēc Lielbritānijas izcilības standarta „Investor in Excellence” sertificētā Banku augstskolas kvalitātes vadības sistēma apliecina augstskolas kā izcilas organizācijas statusu un kvalitātes vadības nodrošināšanā ierindo starp vadošajām Baltijas valstu augstākās izglītības iestādēm.

Banku augstskola ir pirmā Latvijas augstskola, kurai piešķirta prestižā Eiropas kredītpunktu pārneses atzinības zīme, kas apliecina augstskolas izcilību Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) un diploma pielikumu (DS) izmantošanā. Tas garantē studentiem augstskolā apgūto studiju kursu un saņemto diplomu starptautisku salīdzināmību un atpazīstamību.

 DARBA DEVĒJI UZTICAS BANKU AUGSTSKOLAI


Absolventu un darba devēju aptauju rezultāti liecina par augstu nodarbinātību Banku augstskolas absolventu vidū, kā arī par atalgojuma līmeni, kas būtiski pārsniedz vidējo nozarē.

Banku augstskolas absolventi ir pieprasīti darba tirgū, jo jau studiju laikā iekļaujas biznesa vidē Latvijas un ārvalstu uzņēmumos. Augstskola studenti bieži turpina karjeru uzņēmumos kuros bijuši praksē. Studiju grafiks vecākajos kursos ļauj sekmīgi apvienot studijas ar darbu. Darba devēji uzrunā Banku augstskolas studentus, aicinot pieteikties aktuālajās vakancēs, arī augstskolas organizēto ikgadējo Karjeras dienu ietvaros.

Ik gadu Banku augstskola un tās studiju programmas novērtētas kā vienas no atzītākajām, iekļūstot Latvijas darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju topa pirmajā pieciniekā.

 PROFESIONĀLAS STUDIJU PROGRAMMAS


Students iegūst ne tikai teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet arī kvalifikāciju. Studiju laikā students iziet vairākas prakses un iegūst arī profesionālas zināšanas, kas ir svarīgi, lai uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas vai jau studiju laikā sāktu strādāt.

PRAKSES VIETAS VISIEM STUDENTIEM


Augstskolas Karjeras centrs nodrošina katra studenta vēlmēm un stiprajām pusēm atbilstošākās prakses vietas pie vadošajiem darba devējiem nozarē. Studiju laikā students praksi iziet vairākas reizes dažādos uzņēmumos un organizācijās, tādējādi iegūstot profesionālas zināšanas un prasmes, kas veicina iekļaušanos darba tirgū jau studiju laikā vai uzreiz pēc absolvēšanas.

 STUDIJAS STARPTAUTISKĀ VIDĒ


Visiem Banku augstskolas studentiem ir iespēja doties ERASMUS studijās un praksē uz sadarbības partneru augstskolām vai uzņēmumiem ārzemēs, piedalīties starptautiskos projektos un apmeklēt vieslektoru lekcijas. Augstskolai ir noslēgti vairāk nekā 120 ārvalstu sadarbības līgumi ar partneru augstskolām vairāk nekā 35 valstīs.

Vairākas studiju programmas tiek pilnībā īstenotas arī angļu valodā. Banku augstskolā ir iespēja studēt starptautiskā studiju vidē kopā ar ārvalstu studentiem. Tas sniedz iespēju ne tikai iegūt starptautisku pieredzi, bet arī uzsākt profesionālo un biznesa kontaktu dibināšanu jau studiju laikā.

 ŠVEICES IZGLĪTĪBA, STUDĒJOT LATVIJĀ


Augstskolas ilggadējā un veiksmīgā sadarbība ar Šveices biznesa skolu (SBS Swiss Business School), sniedz augstskolas studentiem iespējas gan bakalaura, gan maģistra līmenī diplomu vienas programmas ietvaros papildu Banku augstskolas diplomam iegūt arī Šveices biznesa skolas. Šo studiju programmu īstenošanai Šveices biznesa skolas profesori lekciju vadīšanai ierodas Banku augstskolā.

 BIZNESA SVEŠVALODA


BA studenti padziļināti apgūst svešvalodu (angļu vai vācu), attīstot prasmi komunicēt un risināt ar uzņēmējdarbību un finansēm saistītus jautājumus dažādās lietišķās situācijās un biznesa vidē. Studenti attīsta lietišķās sarakstes iemaņas un prasmes sniegt prezentācijas atbilstoši starptautiski pieņemtiem principiem.

 PAPILDU INFORMĀCIJA


Augstskolas studenti var pretendēt uz studiju maksas atlaidēm par izcilām sekmēm, sabiedrisko darbību, augstskolas pārstāvēšanu sporta un kultūras pasākumos un citām aktivitātēm;

Studentiem tiek nodrošināts personiskais e-pasts un profils augstskolas iekšējai informatīvajai sistēmai, kurā var atrast informācija par lekciju norisi, personiskajiem pārbaudījumu rezultātiem un citām aktualitātēm. Studiju procesā tiek izmantota mūsdienīga e-mācību vide Moodle, kurās studentiem pieejamas visas pasniedzēju prezentācijas un studiju kursu apguvei nepieciešamā informācija;

Augstskolā darbojas bibliotēka un datorizēta lasītava, kurā atrodams plašs grāmatu un periodisko izdevumu klāsts par biznesa un finanšu jautājumiem, kā arī aktuālākās datu bāzes;

Rīgā nedzīvojošiem studentiem tiek nodrošinātas iespējas dzīvot labiekārtotā studentu viesnīcā, kura izvietota augstskolas ēkas augšējos stāvos;

Banku augstskolas studiju process un saimnieciskā darbība noris divu ēku telpās: Rīgā, K. Valdemāra ielā 161 un Rīgā, Skanstes ielā 43 (iepriekš K. Valdemāra ielā 163).

Augstskolas telpās ir pieejama kafejnīca, wi-fi bezvadu internets un studentu ērtībām iekārtotas atpūtas zonas;

Augstskolas absolventi apvienojušies Banku augstskolas Absolventu asociācijā, kura rīko interesantas publiskās lekcijas un diskusijas, kurās vari piedalīties arī Tu, kā arī nākotnē, kļūstot par absolventu Tu varēsi izmantot citas priekšrocības, kuras sniedz asociācija.

Lasīt vairāk Sakļaut

Erasmus+

erasmus +Erasmus+ ir Eiropas Komisijas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma. Tā atbalsta aktivitātes izglītībā, apmācībā un sportā dažādos mūžizglītības līmeņos. Programmas pamatā ir uzskats, ka ieguldījums izglītībā un apmācība ir labākais veids, kā īstenot cilvēku potenciālu neatkarīgi no viņu vecuma vai pieredzes.

Lai veicinātu Banku augstskolas studentu iekļaušanos un konkurētspēju starptautiskā vidē, kas ir būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, studentiem tiek piedāvātas studiju un prakses iespējas sadarbības partneru augstskolās un uzņēmumos ārzemēs. Banku augstskola mudina studentus mācīties, padziļināt savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvest jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. Banku augstskola ir noslēgusi vairāk nekā 126 Erasmus+ sadarbības līgumus ar partneru augstskolām 35 valstīs.

Statistics

Lasīt vairāk Sakļaut