Pētniecība

Zinātniski pētnieciskā darbība Banku augstskolā noris Banku augstskolas kā zinātniskās institūcijas (reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā 2016.gada 10.februārī) un Banku augstskolas nodibinājuma „Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs” ietvaros.

Banku augstskolas kā zinātniskās institūcijas tematiskās specializācijas un sadarbības (ar citām zinātniski pētnieciskajām institūcijām, kā arī publiskā un privātā sektora institūcijām un uzņēmumiem) pilnveidošanai  ir izveidotas 2 laboratorijas –Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija   un Finanšu starpniecības un atbilstības kompetences laboratorija.  To profils un mērķi ir tieši saistīti ar Banku augstskolas īstenotajiem studiju virzieniem un līdz šim izveidotajām akadēmiskā personāla un doktorantu pētniecības iestrādēm.

Zinātniskā darbība Banku augstskolā ir vērtējama sasaistē ar šādām galvenajām tās dimensijām:

  • pētniecības sasaiste ar studiju procesu (studiju mērķiem un rezultātiem);
  • Banku augstskolas docētāju un pētnieku īstenotā zinātniskā darbība atbilstoši katedru zinātniskajiem virzieniem, docētāju pašu zinātniskajām interesēm (tostarp doktorantu vai maģistrantu un docētāju – zinātnisko vadītāju sadarbības ietvaros) vai pētniecības projektiem, kuros ir iesaistījušies Banku augstskolas docētāji un pētnieki (tostarp arī sadarbības projektos ar citām augstskolām vai zinātniskajām institūcijām), kā arī komerciālās interesēs Banku augstskolas vai nodibinājuma „Banku augstskolas pētniecības centrs” veiktajiem pasūtījuma pētījumiem.

Pētniecības sasaisti ar studiju procesu raksturo docētāju pētniecības darbs, kas sniedz priekšnoteikumus studiju kursu satura pilnveidošanai un aktualizēšanai, kā arī studentu pētniecības iemaņu attīstīšana. Katedrām ir nozīmīga loma abos minētajos studiju un pētniecības sasaistes aspektos. Kā viens no veiksmīgiem piemēriem, kas raksturo pētniecības lomas pieaugumu, studentu pētniecības kompetenču uzlabošanu ir bakalaura studiju programmās iekļautais praktiskais kurss „Lietišķie pētījumi”. Tā ietvaros studentu grupas izvēlās katedrās apstiprinātās pētījumu tēmas un semestra laikā sagatavo apjomīgu  pētījumu. Katru gadu palielinās Banku augstskolas partneru, tostarp AS „Swedbank”, VAS „Latvijas Pasts”, Labklājības ministrija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, AAS „Balta”, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle iniciēto pētījumu īpatsvars.

DEVELOPMENT OF RESEARCH AT BASBF AS A SCIENTIFIC INSTITUTION. 2016-2020.

Papildu informāciju par pētniecības jautājumiem jums var sniegt:

Eksperts pētniecības jautājumos

Andris Nātriņš
Tālrunis:  +371 29226377
E-pasts: andris.natrins@ba.lv