Biznesa vadība

Grāds

Zinātņu doktors Vadībzinātnē

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*Katru otro piektdienu no plkst.18.00 līdz 21.00, kā arī katru otro sestdienu un svētdienu no plkst.10.00 līdz 17.15
Studiju programmas valoda

Angļu vai latviešu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
3

gadi

Studiju maksa

1976 EUR*

Semestra maksa (ENG)

*studiju maksa norādīta ar 30% atlaidi

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā, vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās.

Personas, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz izglītības dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu un pievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv ) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Studijām angļu valodā apliecinājums par angļu valodas zināšanām (IELTS 6.5+ vai ekvivalents).

50% atlaide tiek piemērota tiem doktora studiju programmas “Biznesa vadība” reflektantiem, kuri studijas uzsākuši 2023./24. akadēmiskajā gadā.

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktoru.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā un dodot no-zīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā.

Lasīt vairāk

Studiju programmas uzdevumi

 1. Sniegt studentiem augstas kvalitātes doktora līmeņa izglītību, nodrošinot studentiem iespēju attīstīt pētniecības kompetences izvēlētajā zinātņu nozarē.
 2. Veikt Vadībzinātnes teorijai un praksei nozīmīgus pētījumus un tos aprobēt: sagatavot promocijas darbus, monogrāfijas, mācību grāmatas un mācību līdzekļus, kā arī zinātnisku publikācijas , t.sk.:
  • izstrādāt un īstenot doktorantu pētījumu programmu;
  • apspriest doktorantu pētījumu rezultātus (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros);
  • nodrošināt doktorantu promocijas darba sagatavošanu un aizstāvēšanu.

  3.Prezentēt un apspriest zinātniskās pētniecības rezultātus apspriešana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.

Lasīt vairāk

Studiju process

 • Studiju programmas obligātie, daļējās izvēles un brīvās izvēles studiju kursi pārstāv galvenās uzņēmējdarbības vadības teorētiskās jomas: stratēģiskā vadīšana, finanšu vadīšana, mārketinga vadīšana, riska vadīšana un krīzes menedžments, kvalitātes vadīšana, vadīšanas ekonomika u.c. studiju priekšmeti;
 • Lielāko programmas daļu veido studenta pētnieciskais darbs (publikācijas, piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros, promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana);
 • Studiju programmas didaktiskā koncepcija sakņojas individuālu jaunu zināšanu izstrādē, balstoties uz galveno uzņēmējdarbības jautājumu padziļinātu izpēti problēmorientētos studiju kursos un uz interaktīvo sadarbību;
 • Doktorantūras studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību nodrošina Kopējās doktora studiju programmas padome, kurā ir trīs pārstāvji no katras partneraugstskolas un viens studējošo pārstāvis. Padome ne retāk kā reizi divos mēnešos vadības sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumos, pieņem lēmumus. Padome izskata doktorantu darba atskaites, darba plānojumu kārtējam studiju gadam, promocijas darbu tēmu pieteikumus, kā arī citus programmas norises kvalitatīvos kritērijus;
 • Doktora studiju programmas īstenošanas gaitā tiek nodrošināta individuālā pieeja un atgriezeniskā saite ar doktorantiem;
 • Studiju process norisinās, pamatā balstoties uz situāciju analīzēm un citiem materiāliem, lai attīstītu studentu teorijas pielietojuma spējas, diskusijas, argumentācijas prasmes, kā arī savu teorētisko atziņu prezentācijas prasmes, analizējot zinātnisko literatūru un nozares praktiskās problēmas;
 • Lekcijas tiek organizētas katru otro piektdienu plkst.18:00-21:00 un katru otro sestdienu un svētdienu plkst.10:00-17:15.
Lasīt vairāk

Studiju rezultāti

Kopīgās doktora studiju programmas paredzētie studiju rezultāti ir orientēti uz zinātņu doktoru sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā:

Zināšanas:

 1. Spēja parādīt, ka pārzin un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes Vadībzinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē.

Prasmes:

 1. Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.
 2. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par Vadībzinātnes nozari ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā.
 3. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

Kompetences:

 1. Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

 

Lasīt vairāk

Pieteikšanās kārtība

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā – vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās. Personas, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz izglītības dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu un pievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā pie-šķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Studijām angļu valodā apliecinājums par angļu valodas zināšanām (IELTS 6.5+ vai ekvivalents).

 

Lasīt vairāk

Plašāka informācija

http://www.jointphd.eu/ 

Lasīt vairāk

Aizstāvētie promocijas darbi

 • Ieva Kozlovska „Long-lived non-financial asset management within the system of corporate governance” (“Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā”), (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 08.09.2022., kopsavilkums)
 • Muhammad Umer Shahid “Multilevel Framework of Quality Entrepreneurship: Role of Entrepreneurial Networking and Country Level Institutional Environment” (“Kvalitatīvas uzņēmējdarbības daudzlīmeņu ietvarstruktūra: tīklošanās un nacionālā līmeņa institūtu vides nozīme”), (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 18.02.2022., kopsavilkums);
 • Marius Schoenberger “Datorsistēmu validēšanas ietekme uz MVU snieguma biznesa vērtību” (“The performance impact of computer system validation on the business value of SMEs”), (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 9.09.2021.);
 • Viktors Turlais “Transformatīvās līderības ietekme radošumu veicinoša organizācijas klimata pilnveidošanai” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 17.12.2020. kopsavilkums);
 • Pierre G. Keller “Informatīvi izglītojošu semināru par uzņēmējdarbību ietekme uz biznesu un citas jomas studējošu studentu diskrētām uzņēmējdarbības emocijām un nodomiem” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 03.07.2020. kopsavilkums);
 • Elīna Miķelsone „Ideju vadības sistēmu izmantošanas tipu ietekme uz ideju vadības rezultātiem uzņēmumos” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 03.07.2020. kopsavilkums);
 • Inita Henilane “Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 25.02.2019. promocijas darbs, 2.pielikums, 3.pielikums, 6.pielikums un kopsavilkums);
 • Natālija Cudečka – Puriņa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 16.11.2018. promocijas darbs);
 • Daniel Marko-Stefan Kleber „Value co-creation as a management tool to increase value proposition” („Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma paaugstināšanai”) (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 16.11.2018. promocijas darbs);
 • Artūrs Barbars „Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu piemērs” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 01.12.2017. promocijas darbs);
 • Iļja Arefjevs „Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējums” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 09.05.2017. promocijas darbs, kopsavilkums.);
Lasīt vairāk

 • Inna Kozlinska „Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited: evidence from Estonia and Latvia” (Promocijas darbs aizstāvēts Tartu universitātes un Turku universitātes kopīgā promocijas padomē 22.12.2016.);
 • Didzis Rūtītis „Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 01.07.2016.);
 • Darius Sargautis „Pētniecības un attīstības darbību kritiskie veiksmes faktori bioetanola industrijas uzņēmuma tehnoloģisko inovāciju kapacitātes palielināšanai” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 27.02.2015.);
 • Signe Enkuzena „Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 30.06.2014.);
 • Lotārs Dubkēvičs „Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 20.05.2014.);
 • Arnis Lagzdiņš „Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 10.03.2014.);
 • Inga Jākobsone „Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 10.03.2014.);
 • Ilmārs Puriņš „Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 18.01.2013.);
 • Marija Lindemane „Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 30.08.2012.);
 • Jekaterina Kuzmina „Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 23.09.2011.);
 • Inese Mavļutova „Uzņēmuma tirgus vērtības paaugstināšanas iespējas restrukturizācijas rezultātā” (Promocijas darbs aizstāvēts LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomē 21.06.2010.).
Lasīt vairāk

Studiju programma sagatavo zinātņu doktorus (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā. Iespējams izvēlēties studijas latviešu vai angļu valodā.

Tiek realizēta kopīgi ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija).

Prakse:

-

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Promocijas darbs

Biznesa vadība

Linda Roga

Programmas koordinatore