Biznesa vadība (klātiene)

Grāds

Zinātņu doktors Vadībzinātnē

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*Katru otro piektdienu no plkst.18.00 līdz 21.00, kā arī katru otro sestdienu un svētdienu no plkst.10.00 līdz 17.15
Studiju programmas valoda

Angļu vai latviešu

Akreditēta līdz

30.06.2021.

Studiju ilgums
Pilna laika
3

gadi

Nepilna laika
4

gadi

Studiju maksa

4000

EUR/gadā (latviešu valodā)

4500

EUR/gadā (angļu valodā)

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā – vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā (kas ir apliecināta pretendenta CV) un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās.

 

Studiju programmā ir pieejamas valsts finansētas studiju vietas.

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktoru.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē, stiprināt vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā, kuras dinamiskai attīstībai ir būtiski nepieciešami augsti kvalificēti pētnieki, kas spēj radīt un attīstīt bāzi, kā arī veicināt lietišķo pētniecību šajā zinātnes nozarē, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.

Lasīt vairāk

Studiju programmas uzdevumi

 1. Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.
 1. Teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.:doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana.
 2. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.

 

Lasīt vairāk

Studiju process

 • Studiju programmas obligātie, daļējās izvēles un brīvās izvēles studiju kursi pārstāv galvenās uzņēmējdarbības vadības teorētiskās jomas: stratēģiskā vadīšana, finanšu vadīšana, mārketinga vadīšana, riska vadīšana un krīzes menedžments, kvalitātes vadīšana, vadīšanas ekonomika u.c. studiju priekšmeti;
 • Lielāko programmas daļu veido studenta pētnieciskais darbs (publikācijas, piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros, promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana);
 • Studiju programmas didaktiskā koncepcija sakņojas individuālu jaunu zināšanu izstrādē, balstoties uz galveno uzņēmējdarbības jautājumu padziļinātu izpēti problēmorientētos studiju kursos un uz interaktīvo sadarbību;
 • Doktorantūras studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību nodrošina Kopējās doktora studiju programmas padome, kurā ir trīs pārstāvji no katras partneraugstskolas un viens studējošo pārstāvis. Padome ne retāk kā reizi divos mēnešos vadības sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumos, pieņem lēmumus. Padome izskata doktorantu darba atskaites, darba plānojumu kārtējam studiju gadam, promocijas darbu tēmu pieteikumus, kā arī citus programmas norises kvalitatīvos kritērijus;
 • Doktora studiju programmas īstenošanas gaitā tiek nodrošināta individuālā pieeja un atgriezeniskā saite ar doktorantiem;
 • Studiju process norisinās, pamatā balstoties uz situāciju analīzēm un citiem materiāliem, lai attīstītu studentu teorijas pielietojuma spējas, diskusijas, argumentācijas prasmes, kā arī savu teorētisko atziņu prezentācijas prasmes, analizējot zinātnisko literatūru un nozares praktiskās problēmas;
 • Lekcijas tiek organizētas katru otro piektdienu plkst.18:00-21:00 un katru otro sestdienu un svētdienu plkst.10:00-17:15.
Lasīt vairāk

Studiju rezultāti

Orientēti uz zinātņu doktoru sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā:

 • Zinātnes nozares „Vadībzinātnes” apakšnozarē „Uzņēmējdarbības vadība” ir nepieciešams sagatavot atbilstošus pētniekus, kas jau doktora izglītības pakāpē ir veidojuši savu pētniecisko kapacitāti, pamatojoties tieši uz Latvijas un starptautiskās uzņēmējdarbības likumsakarībām, vajadzībām un aktuālo problemātiku;
 • Speciālistu pētnieku sagatavošana doktora izglītības līmenī atbilst prasībām pēc ciešas augstskolu un saimnieciskās vides sadarbības, izvirzot kopējo mērķi – veicināt uzņēmējdarbības uzplaukumu valstī, spējot analizēt, noteikt un veidot uzņēmējdarbības pamatprocesus, kopējo virzību un rezultātus;
 • Kopējā doktora studiju programma ļauj koncentrēt vienā programmā augsti kvalificētu akadēmisko personālu ar specializāciju uzņēmējdarbības vadībā, kā arī piesaistīt doktorantu izglītošanai augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu uzņēmējdarbības teorētiķus un praktiķus;
 • Potenciālajiem doktora grāda ieguvējiem tiek nodrošināts jauns sociāli ekonomiskais statuss, kā arī sniegta iespēja indivīda mūžizglītības vajadzību apmierināšanai, atbildot uz sabiedrības prasībām pēc speciālistiem, kas spēj dot radošu ieguldījumu inovatīvas tautsaimniecības vides funkcionēšanā;
 • Doktora studiju programmā katrs studējošais kā indivīds var izpaust savu radošo un inovatīvo potenciālu, kas būs topošā pētnieka un/vai biznesa un finanšu nozares profesionāļa izšķirošā pievienotā vērtība.
Lasīt vairāk

Pieteikšanās kārtība

Nepieciešamā izglītība: maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā – vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā (kas ir apliecināta pretendenta CV) un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās.

 • Pieteikumu izskatīšana notiek katrā augstskolā atsevišķi. Lai pieteiktos studijām Banku augstskolā (K.Valdemāra ielā 161, 607.kab) reflektantam jāiesniedz personīgi no 2017.gada 6.novembra līdz 27.novembrim šādi dokumenti:
 • aizpildīta pieteikuma anketa, uzrādīts personu apliecinošs dokuments;
 • augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra diplomu) un to pielikumu kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • pretendenta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pretendenta zinātniskais referāts (līdz 10 lpp.) vai publikāciju kopums atbilstoši pretendenta pētnieciskajām interesēm;
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija.
 • Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
 • Pieteikumu izskatīšana notiek līdz 2017. gada 4.decembrim.
 • Pieteikuma maksa 45,00 EUR jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas.

Banku augstskolas rekvizīti:

 

 Valsts kase    VAI  Swedbank
 Banku augstskola
Reģ. Nr. 90000437699
Banka: Valsts kase
Konta Nr.: LV08TREL9150150000000
SWIFT: TRELLV22
 Banku augstskola
Reģ. Nr. 90000437699
Banka: Swedbank
Konta Nr.: LV93HABA0551031375321
SWIFT: HABALV22
 • Iestājpārbaudījums doktora studiju programmā notiks Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja noteiktajos laikos.
 • Iestājpārbaudījums: pārrunas (t.sk. zinātniskā referāta prezentācija angļu valodā) 2017. gada decembra pirmajā nedēļā.
 • Nepieciešamā izglītība: maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā (kas ir apliecināta pretendenta CV) un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās.
 • Studiju maksa par pilnas programmas apguvi ir 9570,00 EUR.
 • Reģistrācija studijām un studiju līguma slēgšana – 2017. gada 15.decembrī.
 • Reģistrējoties pretendentam jāuzrāda pase un jānofotografējas.
 • Studiju sākums – 2018.  gada 5.janvārī.
 • Pirmie studiju pasākumi – 2018. gada 6., 7.janvārī.
Lasīt vairāk

Plašāka informācija

http://www.jointphd.eu/ 

Lasīt vairāk

Aizstāvētie promocijas darbi

 • Pierre G. Keller “Informatīvi izglītojošu semināru par uzņēmējdarbību ietekme uz biznesu un citas jomas studējošu studentu diskrētām uzņēmējdarbības emocijām un nodomiem” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 03.07.2020. kopsavilkums);
 • Elīna Miķelsone „Ideju vadības sistēmu izmantošanas tipu ietekme uz ideju vadības rezultātiem uzņēmumos” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 03.07.2020. kopsavilkums);
 • Inita Henilane “Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 25.02.2019. promocijas darbs, 2.pielikums, 3.pielikums, 6.pielikums un kopsavilkums);
 • Natālija Cudečka – Puriņa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 16.11.2018. promocijas darbs);
 • Daniel Marko-Stefan Kleber „Value co-creation as a management tool to increase value proposition” („Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma paaugstināšanai”) (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 16.11.2018. promocijas darbs);
 • Artūrs Barbars „Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu piemērs” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 01.12.2017. promocijas darbs);
 • Iļja Arefjevs „Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējums” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 09.05.2017. promocijas darbs, kopsavilkums.);
 • Inna Kozlinska „Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited: evidence from Estonia and Latvia” (Promocijas darbs aizstāvēts Tartu universitātes un Turku universitātes kopīgā promocijas padomē 22.12.2016.);
 • Didzis Rūtītis „Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 01.07.2016.);
 • Darius Sargautis „Pētniecības un attīstības darbību kritiskie veiksmes faktori bioetanola industrijas uzņēmuma tehnoloģisko inovāciju kapacitātes palielināšanai” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 27.02.2015.);
 • Signe Enkuzena „Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 30.06.2014.);
 • Lotārs Dubkēvičs „Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 20.05.2014.);
 • Arnis Lagzdiņš „Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 10.03.2014.);
 • Inga Jākobsone „Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 10.03.2014.);
 • Ilmārs Puriņš „Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 18.01.2013.);
 • Marija Lindemane „Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 30.08.2012.);
 • Jekaterina Kuzmina „Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās” (Promocijas darbs aizstāvēts RISEBA promocijas padomē 23.09.2011.);
 • Inese Mavļutova „Uzņēmuma tirgus vērtības paaugstināšanas iespējas restrukturizācijas rezultātā” (Promocijas darbs aizstāvēts LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomē 21.06.2010.).
Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Programma sagatavo zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.

Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā. Iespējams izvēlēties studijas latviešu vai angļu valodā.

Tiek realizēta kopīgi ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA) un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija).

Prakse:

-

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Nobeiguma pārbaudījums

Promocijas darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Ieva Balode

Programmas koordinatore

67509253