Augstskolas vadības pārstāvji pilnveido līderības prasmes starptautiskās apmācībās

17.01.2019.

No 2019.gada 14. līdz 17.janvārim Banku augstskolā norisinājās vadības apmācības līderības jautājumos atbilstoši Investors in Exellence kvalitātes standarta prasībām.

Apmācības tika īstenotas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr.8.2.3.0/18/A/001 ietvaros.

Apmācībās piedalījās augstskolas rektors, prorektori, vairāki studiju programmu direktori, kā arī par finanšu, personāla, mārketinga un kvalitātes vadību atbildīgie darbinieki.

Apmācības vadīja pārmaiņu līderības un stratēģiskās personāla vadības eksperts no starptautiskā Lielbritānijas kvalitātes standarta  Investors in Excellence veidotāju komandas Kevins Harts (Kevin Hart).

Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartam Investors in Excellence, kas veidots kā izcilības modelis, lai sniegtu elastīgu pieeju nepārtrauktai organizācijas pilnveidošanai, Banku augstskolā ieviesta, darbojas un tiek regulāri pilnveidota.

Vadības apmācībās izskatīto jautājumu vidū bija tādas tēmas kā efektīvu līderu komandas veidošana, līderības prasmes mainīgā pasaulē, līderu loma augstskolas studiju programmu īstenošanā, pozitīvas organizācijas vides veidošana, pārmaiņu motivācija u.c. Apmācību ietvaros tika paplašināta izpratne Investors in Excellence standarta jomās – līderība, resursu vadība, pakalpojumu sniegšana, sasniegumu monitorings, kā arī gūta informācija arī par aktuālajām Investors in Excellence standarta izmaiņām.

Mācību rezultātā dalībnieki guva zināšanas no praktisku piemēru analīzes un diskusiju rezultātā veiktas līderības situāciju analīzes, kā arī sadarbības līderības dažādo aspektu izpētes, lai skaidrāk apzinātos līdera lomu ikdienā, pārmaiņu vadīšanā un komandas motivēšanā, pievēršot uzmanību vadīšanai un mērķu sasniegšanai. Mācību noslēgumā tika saņemti dalību apliecinoši sertifikāti.

ESF projektu “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” īsteno no 2018. gada janvāra līdz 2021.gada 31.martam tā ietvaros pilnveidojot augstskolas pārvaldību atbilstoši starptautiskiem kvalitātes standartiem, nodrošinot augsta līmeņa kvalitātes vadības sistēmas darbību, ieviešot inovatīvus e-risinājumus studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, pilnveidojot vadības personāla kompetences.