Augstākās izglītības eksperti Banku augstskolā diskutē par kvalitātes vadības nozīmi

13.06.2019.

2019. gada 29. maijā Banku augstskolā norisinājās ekspertu diskusija “Kvalitātes vadības nodrošināšanas nozīme augstākajā izglītībā”, kuru ar prezentācijām atklāja Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācijas Investors in Excellence izpilddirektors Kevins Harts.

Atklājot diskusiju, Andris Sarnovičs uzsvēra kvalitātes vadības un tās nodrošinātās nepārtrauktās pilnveides lomu augstākajā izglītībā, kā arī klāstīja Banku augstskolas pieredzi un ieguvumus, ko ieviestā un regulāri pārsertificētā kvalitātes vadības  sistēma sniegusi  visām augstskolas darbībā iesaistītajām pusēm. Ilga Šuplinska savā prezentācijā diskusijas dalībniekus un klausītājus uzrunāja par kvalitātes nozīmi zinātniskajā, studiju un administratīvajā darbā.

Kevins Harts skaidroja izcilības principus, kas sekmē kvalitātes vadības īstenošanu augstākās izglītības jomā. Pasākuma ietvaros Banku augstskolai tika pasniegts kvalitātes vadības sistēmas Investors in Excellence sertifikāts, kas apliecina, ka augstskolā ir ieviesta un darbojas uz visaptverošās kvalitātes vadības principiem balstīta un izcilības pieejai atbilstoša kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

Mūsdienās būtiska nozīme ir visaptverošai kvalitātes vadībai. Augstākās izglītības piedāvājums, zinātnes un pētniecības rezultāti un augstskolas pārvaldības kvalitāte ir galvenās jomas, kurās augstākās izglītības iestādes meklē un piemēro atbilstošākās vadlīnijas un modeļus, sekmējot izvirzīto mērķu īstenošanu un nepārtrauktu pilnveidi. Tāpēc diskusijas mērķis bija izvērtēt kvalitātes vadības nodrošināšanas lomu augstākās izglītības iestāžu attīstībā, starptautiskajā atbilstībā, sadarbības un konkurētspējas kontekstā.

Ekspertu diskusijā piedalījās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Prudentia partneris, padomes loceklis, Banku augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs Ģirts Rungainis, Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes priekšsēdētājs, Banku augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētāja vietnieks Reinis Bērziņš, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktora vietniece Dace Jansone, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja vietniece Baiba Rivža, Akadēmiskā informācijas centra valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa un citi ar augstākās izglītības nozari saistīti eksperti, kā arī studējošo pārstāvis. Diskusiju vadīja Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs.

Eksperti diskutēja par kvalitātes standartiem, kvalitātes vadības nozīmi izglītības sistēmas attīstībā, kā arī izglītības, pētniecības un sadarbības kvalitātes ietekmi uz tautsaimniecību un Latvijas konkurētspēju pasaules līmenī.

Ministre pauda viedokli, ka nozīmīgs augstākās izglītības kvalitātes kritērijs un rezultāts, ko sniedz studijas un pētniecība, ir, cik lielā nozīmē tas konvertējas produktā un pakalpojumā, ko sabiedrība var izmantot. Ilga Šuplinska diskusijas dalībniekiem atgādināja arī par nepieciešamību augstākās izglītības iestādēm turpināt saglabāt Latvijas identitāti, domāšanas veidu un tradīciju, kuru iespējams ielikt unikālā produktā un ar kuru nest Latvijas vārdu pasaulē. Ministre aicināja augstskolām domāt par to, kāds ir to sniegtais pievienotās vērtības statuss un ietekme uz sabiedrību un vidi.

Dace Jansone apliecināja, ka kvalitāte ir viens no pamatbalstiem, uz kura tiek attīstīta Latvijas augstākā izglītības sistēma, skaidrojot kā ministrija stratēģiski veicina augstskolu labas pārvaldības un kvalitātes vadības praksi, tai skaitā veidojot specifiskā atbalsta mērķa projektus, kā arī izstrādājot augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu.

Savukārt, Ģirts Rungainis pauda viedokli, ka mūsdienīgai augstākai izglītībai jāveicina tādu absolventu kompetenču un prasmju attīstību, lai spētu radīt uzņēmumus un industrijas globālai konkurētspējai. Reinis Bērziņš, raksturojot situāciju Latvijas investīciju un jaunuzņēmumu jomā, papildināja Ģirta Rungaiņa viedokli un apliecināja nepieciešamību pēc uzņēmīgiem un izglītotiem augstskolu absolventiem, kuri būtu gatavi savas idejas, inovācijas un uzņēmumus virzīt pāri Latvijas robežai.

Baiba Rivža akcentēja zinātnes un tās kvalitātes nozīmīgumu, kas var kalpot kā pamats uz inovācijām balstītas konkurētspējas palielināšanai, kā arī pienesuma sniegšanai pedagoģiskajam darbam. Baiba Ramiņa skaidroja kvalitātes vadības paradigmas maiņu no kontroles jēdziena pārejot uz novērtēšanu, kā arī atgādināja diskusijas dalībniekiem, ka augstākās izglītības kvalitātes kritēriju izvēlei vēlams aptvert ne vien darba tirgus vajadzības, bet ņemt vērā, ka augstākā izglītība ir arī valsts inteliģence un kultūra.

Banku augstskola pateicas visiem ekspertu diskusijas dalībniekiem un apmeklētājiem. 2019. gadā Banku augstskolas kvalitātes vadības sistēmas pilnveide un pārsertificēšana tika finansēta projekta “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei Nr.:8.2.3.0./18.A/001” ietvaros no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.