Līga Peiseniece

Līga Peiseniece

  • Rector

Work experience and previous education

Vadībzinību katedras asociētā profesore. Banku augstskolā strādā no 2005.gada.

Ar 2011.g. 1.aprīļa lēmumu Nr.7 ieguvusi vadībzinātnes doktora grādu        uzņēmējdarbības vadībā (Dr.sc.administr.)

Ar 2011.g. 26. janvāri BA Studiju prorektora amatā.

No 2005.gada līdz 2007.gadam vadīja Banku augstskolas Personāla daļu un strādāja ar studentiem kā lektore. No 2008.gada pilnībā savu laiku velta akadēmiskajam un pētnieciskajam darbam. Strādā pie promocijas darba “Cilvēkresursu vadīšanas novērtēšanas metodes un to pilnveidošanas virzieni Latvijas uzņēmumos”.

L.Peiseniece ir ieguvusi augstāko izglītību Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, saņemot matemātiķa pasniedzēja kvalifikāciju, kā arī pabeigusi studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūrā, saņemot maģistra grādu sabiedrības vadībā. Pašlaik turpina studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā.

10 gadus ir strādājusi Lielvārdes vidusskolā par matemātikas skolotāju.

No 2000.gada līdz 2005.gadam strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā, sākumā kā vecākā speciāliste, vēlāk kā Personāla daļas vadītāja Rīgas reģionālajā iestādē. Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas sertificēta personāla vadītāja.

Read more Collapse

Publications

• Peiseniece, L. (2009), “Personāla vadības novērtēšanas metodes un to lietošana Latvijas organizācijās”, Latvijas universitātes raksti 744.sējums “Ekonomika un vadības zinātne”, 291.-304.lpp., ISBN 978-9984-45-141-1, ISSN 1407-2157
• Peiseniece, L. (2009), “Personāla vadības loma Latvijas uzņēmumos”, Liepājas universitātes zinātnisko rakstu krājums
• Peiseniece, L. (2009), “The evaluation of Human Resources Management in large enterprises of Latvia”, Journal of Business management, No.2, pp.101-107, ISSN 1691-5348
• Peiseniece, L., Volkova, T. (2010), “Necessity to evaluate human resource management in companies of Latvia”, “Economics & Management -2010”, No.15, pp. 698-704, ISSN 1822-6515
• Peiseniece, L., Volkova, T. (2009), “Practice of Evaluation of Human Resource Management in Latvia”, University of Management and Economics (Lietuva) conference proceedings
• Peiseniece, L. (2009), “The role of Human Resource Management in crisis situation”, сборник материалов, Астраханскuŭ государственнuŭ университет, Институт Экономики и Права, c 20 по 25 апреля 2009 года II Всероссийская конференция „Региональная специфика развития бизнеса и экономики”, 5.-7.lpp.

Read more Collapse