Uzņēmējdarbības vadīšana

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu vadītājs

Grāds

Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā

Studiju grafiks
P O T C P S S
*Studijas tiek organizētas dienas un vakara nodaļās. Vakara nodaļas studentiem iespējams apvienot ar darbu, jo lekcijas tiek organizētas divas darba dienas nedēļā (vakarā) un katru sestdienu.
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

31.12.2020.

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

2100

EUR / gadā

Valsts budžeta vietas
Ir pieejamas

Prasības iepriekšējai izglītībai

Informācijai: 2020./2021.ak.g. nenotiks uzņemšana studiju programmā ”Uzņēmējdarbības vadīšana” 1. kursā.

Šobrīd licencēšanas procesā ir jauna programma “Biznesa procesu vadība“.

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, sekmējot personības tālāku attīstību, pievēršot uzmanību svešvalodu prasmju pilnveidošanai. Sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionālitāti, kuri pierāda savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, kā arī pieņemot atbildīgus lēmumus.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Izpratne par aktuālākajām ekonomiskās attīstības likumsakarībām, orientēšanās tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēja tos izskaidrot;
 • Spēja argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • Spēja iegūtās zināšanas izmantot uzņēmējdarbības vadīšanā atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekot to īstenošanas gaitai, pieņemt lēmumus un veikt korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
 • Spēja veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, risināt problēmas un rast risinājumus, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī pieņemot izsvērtus lēmumus;
 • Spēja rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • Spēja uzņemties atbildību, prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Studiju programmas saturā ietverti uzņēmējdarbības starptautiskie aspekti. Programma nodrošina uzņēmumu finanšu vadības principu padziļinātu apguvi;
 • Iespēja uzsākt uzņēmējdarbību un veidot jaunus uzņēmumus jau studiju laikā, darbojoties Banku augstskolas Biznesa inkubatorā;
 • Studiju programma tiek īstenota kopš 2003.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendnecēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti uzņēmējdarbības, inovāciju un uzņēmumu vadības jomu vadošie eksperti; Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
 • Tiek nodrošināta prakse vadošajos inovatīvos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā vienu semestri studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās; starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
 • Stabils augsti kvalificētu uzņēmuma vadītāju pieprasījums Latvijas un globālajā darba tirgū. Studiju programmas absolventu vidū veiksmīgi uzņēmēji, kā arī augsta absolventu nodarbinātība.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, iegūst starptautiski atzītu bakalaura diplomu uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecina uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk

Papildus padziļinātai uzņēmējdarbības vadīšanas jautājumu apguvei, studiju programmā ietverti arī finanšu vadības aspekti.

Programmas studentiem ir iespēja attīstīt savu uzņēmumu Banku augstskolas Biznesa inkbatorā.

Uzņēmuma un iestāžu vadītāji ir sagatavoti darbam dažādu nozaru organizācijās, kā arī savas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Šajā studiju programmā studenti iegūst uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai profesionāli vadītu dažāda līmeņa uzņēmumus, iestādes un to struktūrvienības.

Prakse:

16 nedēļas 2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas 4. studiju gadā.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Nobeiguma pārbaudījums

Bakalaura darbs; Biznesa plāns, Lietišķais pētījums; Kursa darbs.

Pamatstudiju programmu katalogs

Elita Lielā

Programmas direktore

29269014

Diāna Auziņa

Programmas koordinatore

26364836