Uzņēmējdarbības vadīšana

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu vadītājs

Grāds

Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā

Studiju grafiks
P O T C P S S
*Studijas tiek organizētas dienas nodaļā.
Studiju programmas valoda

Angļu

Akreditēta līdz

31.12.2020.

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

2700

EUR / gadā

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Uzņemšanas kārtība bakalaura un 1. līmeņa programmām 2019./2020. akadēmiskajā gadā.


Uzņemšanas noteikumi Banku augstskolā 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, sekmējot personības tālāku attīstību, pievēršot uzmanību svešvalodu prasmju pilnveidošanai. Sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionalitāti, kuri pierāda savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, kā arī pieņemot atbildīgus lēmumus.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Izpratne par aktuālākajām ekonomiskās attīstības likumsakarībām, orientēšanās tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēja tos izskaidrot,
 • Spēja argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • Spēja iegūtās zināšanas izmantot uzņēmējdarbības vadīšanā atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekot to īstenošanas gaitai, pieņemt lēmumus un veikt korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
 • Spēja veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, risināt problēmas un rast risinājumus, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī pieņemot izsvērtus lēmumus;
 • Spēja rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • Spēja uzņemties atbildību, prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Studiju programmas saturā ietverti uzņēmējdarbības starptautiskie aspekti. Programma nodrošina uzņēmumu finanšu vadības principu padziļinātu apguvi;
 • Iespēja uzsākt uzņēmējdarbību un veidot jaunus uzņēmumus jau studiju laikā, darbojoties Banku augstskolas Biznesa inkubatorā;
 • Studiju programma tiek īstenota kopš 2003.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti uzņēmējdarbības, inovāciju un uzņēmumu vadības jomu vadošie eksperti; Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
 • Tiek nodrošināta prakse vadošajos inovatīvos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās; starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
 • Stabils augsti kvalificētu uzņēmuma vadītāju pieprasījums Latvijas un globālajā darba tirgū. Studiju programmas absolventu vidū veiksmīgi uzņēmēji, kā arī augsta absolventu nodarbinātība.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, iegūst starptautiski atzītu bakalaura diplomu uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecina uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk

Papildus padziļinātai uzņēmējdarbības vadīšanas jautājumu apguvei, studiju programmā ietverti arī finanšu vadības aspekti.

Programmas studentiem ir iespēja attīstīt savu uzņēmumu Banku augstskolas Biznesa inkubatorā.

Uzņēmuma un iestāžu vadītāji ir sagatavoti darbam dažādu nozaru organizācijās, kā arī savas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Šajā studiju programmā studenti iegūst uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai profesionāli vadītu dažāda līmeņa uzņēmumus, iestādes un to struktūrvienības.

Prakse:

16 nedēļas 2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas 4. studiju gadā.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Pamatstudiju programmu katalogs