Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē

Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība
Uzņēmumu finanšu vadīšana
Uzņēmējdarbība un tiesības

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi

Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas vadīšana
Projektu un risku vadīšana

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi*

Prakse

  • -

  • 6

  • -

  • -

  • -

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • 201

  • 61

  • -

  • Aizstāvēšana

Valsts pārbaudījums