Uzņēmējdarbības vadīšana (tiek īstenota arī ENG)

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Studiju ilgums, maksa un prasības atkarīgas no iepriekš iegūtā bakalaura grāda veida - profesionālā vai akadēmiskā. Zemāk informācija sakārtota šādi: profesionālais - ja iepriekš iegūts bakalaura profesionālais grāds; akadēmiskais: ja iepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds.

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*2-3 x nedēļā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.18.00 līdz 21.10
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.5

gadi

Akadēmiskais
2

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

3 136 EUR

par 1. studiju gadu

Profesionālais

4 032 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

Akadēmiskais

3 136 EUR

par 1. studiju gadu

Akadēmiskais

4 704 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

  • Bakalaura profesionālais grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību, vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā

vai

  • Bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus vadītājus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, padziļinātām prasmēm un kompetencēm uzņēmējdarbībā, īpaši pievēršot uzmanību starptautiskajai uzņēmējdarbībai, atbilstoši profesijas standartam Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, kas sekmētu veiksmīgu uzņēmumu un iestāžu vadīšanu un to darbības ilgtspējīgu paplašināšanu, kā arī veicinātu jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu dibināšanu. Programma izstrādāta, orientējoties uz pretendentiem ar iegūtu bakalaura grādu gan vadībzinību jomā, gan jo īpaši – citās zinātnēs, ja ir darba pieredze vadītāja amatā.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

  • Spēja demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
  • Prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma vadīšanas jautājumus, pieņemot lēmumus, veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas;
  • Spēja demonstrēt uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes, nodrošinot uzņēmuma konkurētspējīgu darbību, paaugstinot tā pievienoto vērtību mainīgajos un globālās ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apstākļos;
  • Prasme novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un starptautiskajā tirgū;
  • Prasme strādāt komandā, spēja izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt;
  • Labas komunikācijas un konflikta vadīšanas prasmes.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Programma sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj definēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, vadīt kolektīvu un pārmaiņas mainīgajā biznesa vidē.

Programma noderīga dāžādu profesiju pārstāvjiem vadītāja kompetences paaugstināšanai.

Absolventa profils: augsti kvalificēts uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs, arī uzņēmējs.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Marta Kontiņa

Programmas direktore