Risku vadība un apdrošināšana. UZŅEMŠANA NENOTIEK!

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu analītiķis

Finanšu vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālā bakalaura grāds

Studiju grafiks
P O T C P S S
*Pirmajā un otrajā studiju gada nodarbības notiek pa dienu, bet trešajā un ceturtajā studiju gadā nodarbības notiek vakaros - divi vakari nedēļā un katru sestdienu.
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

2300

EUR / gadā

Valsts budžeta vietas
Ir pieejamas

Pieejamas valsts finansētas studiju vietas

LAA AR STIPENDIJĀM ATBALSTĪS LABĀKOS BANKU AUGSTSKOLAS STUDENTUS

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst finanšu analītiķa kvalifikācijai izvirzītajām prasībām un nodrošina vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām zināšanām risku vadībā un apdrošināšanā.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Izpratne par aktuālajām ekonomikas, finanšu un apdrošināšanas attīstības likumsakarībām un principiem, orientēšanās tautsaimniecībā un finanšu vidē notiekošajos procesos,
 • Spēja tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • Izpratne un spēja analizēt finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības pārskatos atspoguļoto rādītāju kopsakarības, spēja novērtēt finanšu resursu izlietošanas efektivitāti un uzņēmuma finansiālo stāvokli kopumā, spēja pārvaldīt finanšu riskus un izstrādāt priekšlikumus to diversificēšanai, samazināšanai vai novēršanai;
 • Spēja noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, prasme sagatavot investīciju projektus, spēja sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, prasme prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu;
 • Spēja kontekstā ar uzņēmējdarbību izprast galvenos tajā notiekošos procesus, tajos iesaistītos resursus un resursiem piemītošos riskus;
 • Spēja piemeklēt atbilstošākos risinājumus, tajā skaitā apdrošināšanas produktus
 • Spēja veikt profesionālo darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas;
 • Izpratne par profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • Spēja uzņemties atbildību, strādājot komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Padziļināta risku un apdrošināšanas jautājumu apguve. Studiju process tiek realizēts ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, organizējot seminārus un pētījumus par aktuālākajiem nozares jautājumiem. Studiju programmas saturā ietverti apdrošināšanas biznesa starptautiskie aspekti;
 • Vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā; īstenota kopš 2009.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti risku vadības un apdrošināšanas nozares vadošie eksperti;
 • Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
 • Tiek nodrošināta prakse vadošajos apdrošināšanas sabiedrībās un uzņēmumos, kas veic risku vadību;
 • Studiju laikā finanšu studiju moduļa ietvaros studentiem ir iespēja iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā vienu semestri studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās (piem. Zweibrucken Insurance Game, Rotterdam Risk Management Week, utml.);
 • Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
 • Studiju programma un tās studentu pētījumi tiek īpaši atbalstīti no Latvijaā pārstāvētajām apdrošināšanas sabiedrībām;Stabili augsts kvalificētu speciālistu pieprasījums Latvijas un globālajā risku vadības un apdrošināšanas sektorā. Nozare ir ar vienu no augstākajiem atalgojuma līmeņiem.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diploms, kas apliecina finanšu analītiķa kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu finansēs, un ļauj turpināt studijas maģistra līmenī. 

Lasīt vairāk

Programma sniedz zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas kā apdrošināšanā, tā arī citās finanšu sfērās un biznesa vadībā.

Apdrošināšanas produktu vadītājs, risku parakstītājs, aktuārs, finanšu konsultants, apdrošināšanas brokeris ir tikai daži no amatiem, kuros strādā absolventi. Risku vadības zināšanas ir priekšrocība, strādājot stratēģiju vadībā, vadot projektus, veicot iekšējos un ārējos auditus - faktiski visur, kur ir novērojama risku klātbūtne. Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finansista kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finanšu analītiķa kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Prakse:

16 nedēļas 2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas 4. studiju gadā.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs; Biznesa plāns; Lietišķais pētījums; Kursa darbs.

Pamatstudiju programmu katalogs

Māris Krastiņš

Programmas direktors

29132700