Studiju kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi*

Prakse

  • 2

  • 4

  • -

  • -

  • Aizstāvēšana

  • -

  • 101

  • 101

  • 61

  • Aizstāvēšana

Valsts pārbaudījums