Inovatīvā uzņēmējdarbība

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Studiju ilgums, maksa un prasības atkarīgas no iepriekš iegūtā bakalaura grāda veida - profesionālā vai akadēmiskā. Zemāk informācija sakārtota šādi: profesionālais - ja iepriekš iegūts bakalaura profesionālais grāds; akadēmiskais: ja iepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds.

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*2x mēnesī, piektdienās no 18:00 līdz 21:10, sestdienās, svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:40.
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.2

gads

Akadēmiskais
2

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

3 136 EUR

par visu programmu

Akadēmiskais

2 912 EUR

par 1. studiju gadu

Akadēmiskais

4 704 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

  • Bakalaura profesionālais grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību, vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā

vai

  • Bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā.

   

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt profesionālā maģistra līmeņa studijas, pēc kuru apguves studējošais iegūtu tādu zināšanu, prasmju, kompetences un iemaņu līmeni, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspējīgu darbību, to pastāvīgu vērtības pieaugumu, pamatojoties uz tā darbības izcilību. Sagatavot konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, attīstot radošo domāšanu, spēju ģenerēt inovatīvās idejas un radīt jaunas vērtības.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

  • Spēja demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju  uz inovatīvo risinājumu bāzes, kas nodrošina pamatu ilgtspējīgai biznesa līderībai, radošai domāšanai un pētniecībai;
  • Prasme patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu radīšanai un inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai;
  • Spēja pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas pieejas;
  • Prasme argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības aspektiem vietējā un starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības veicināšanai;
  • Spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Programma sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj definēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, vadīt kolektīvu un pārmaiņas mainīgajā biznesa vidē.

Programma specializēta uz inovāciju vadīšanu un inovatīvu metožu pielietošanu uzņēmumu vadīšanā.

Absolventa profils: augsti kvalificēts uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs ar specializāciju inovatīvajā uzņēmējdarbībā un inovāciju vadīšanā, arī uzņēmējs.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

32 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Marta Kontiņa

Programmas direktore