Grāmatvedība un finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Grāmatvedis

Studiju grafiks
Pilna laika
P O T C P S Sv
Nepilna laika
P O T C P S Sv
Studiju programmas valoda

Latviešu / Programma ir aktualizēta un dokumenti ir iesniegti pārakreditācijai.

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
Pilna laika
2.5

gadi

Nepilna laika
3

gadi

Studiju maksa
Pilna laika

2200

EUR / 1. gadā

Pilna laika

5000

pilna programmas studiju maksa

Nepilna laika

1800

EUR / 1. gadā

Nepilna laika

4800

pilna programmas studiju maksa

Lasīt vairāk

Iestāšanās prasības

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktori.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

sagatavot grāmatveža profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam “Grāmatvedis” atbilstošus speciālistus, kuri pārzina uzņēmumu finanses un spēj kvalificēti, ievērojot profesionālo ētiku, veikt grāmatveža pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

ZINĀŠANAS 

 • izprot grāmatvedības organizēšanas procesus, ekonomiskās kopsakarības un uzņēmumu darbības principus;
 • spēj atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā un jaunu mērķu sasniegšanā;

PRASMES

 • spēj nodrošināt saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem;
 • spēj sastādīt statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatus atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām;
 • spēj veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķinus, budžeta sastādīšanu, veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un finanšu plānošanu;
 • prot izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas profesionālo uzdevumu veikšanai;
 • spēj izvērtēt savu un citu cilvēku darbību strādāt komandā;
 • spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu;

KOMPETENCES

 • savas kompetences ietvaros spēj novērtēt situāciju, pieņemt lēmumus par līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • spēj komunicēt ar klientiem, kolēģiem un vadību vietējā un starptautiskā vidē.
Lasīt vairāk

Studiju programmas uzdevumi

 • nodrošināt studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē;
 • sniegt studentiem pilnīgas zināšanas, prasmes un iemaņas grāmatvedībā atbilstoši jaunākajiem likumdošanas normatīvajiem dokumentiem;
 • sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbībā un ar to saistītā likumdošanā;
 • sniegt studentiem zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģijās un to pielietošanas iespējās grāmatvedībā;
 • attīstīt praktiskās iemaņas grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanā pilna grāmatvedības cikla izpildē un finanšu un nodokļu pārskatu sagatavošanā, izmantojot datorvides piedāvātās iespējas;
 • veidot, attīstīt studentu ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā;
 • veicināt studējošo pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītām, brīvām, atbildīgām un radošām personībām;
 • orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanas nepieciešamību mūža garumā.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, kas apliecina grāmatveža kvalifikāciju, kā arī ļauj turpināt studijas bakalaura studiju trešajā kursā. 

Lasīt vairāk

Programma sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē.

Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā.

Prakse:

18 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs

Pamatstudiju programmu katalogs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130