Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (jāapgūst viens no piedāvātajiem studiju kursiem)

Prakse

    • 6

    • -

    • Aizstāvēsana

Valsts pārbaudījums