Finanšu vadība

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu analītiķis

Grāds

Profesionālā maģistra grāds finansēs

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*2x mēnesī, piektdienās no 18:00 līdz 21:10, sestdienās, svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:40.
Studiju programmas valoda

Latviešu / Programma ir aktualizēta un dokumenti ir iesniegti pārakreditācijai.

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
1

gads

Studiju maksa

2912 EUR

par studiju programmu

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Bakalaura profesionālais grāds ekonomikā vai finansēs un/vai 2. līmeņa (4-gadīga) augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā vai finansēs vai sociālajās / dabas zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu vai ekonomikas jomā.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Studējošos, ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu finansēs vai ekonomikā, sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finanšu analītiķis” prasībām kā augsti kvalificētus speciālistus finanšu līdzekļu prognozēšanā un modelēšanā, kas balstīta uz pētniecisko un jaunrades darbu, kā arī investīciju projektu vadīšanai kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās un korporācijās;  attīstīt prasmi izzināt un izprast likumsakarības finanšu procesu un attiecību jomā, kā arī apgūt to metodes un paņēmienus kā tos analizēt un izvērtēt.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

ZINĀŠANAS

 • spēj gūt padziļinātas zināšanas par profesionālās jomas zinātnes atklājumiem;
 • spēj novērtēt un analizēt finanšu vidi vietējā un starptautiskajā tirgū;

PRASMES

 • spēj demonstrēt uzņēmuma finanšu vadības un prognozēšanas prasmes, lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju un paaugstinātu tā pievienoto vērtību globālās ekonomikas attīstības mainīgajos apstākļos;
 • prot analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma finanšu vadības jautājumus, pieņemt lēmumus, kā arī veikt augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
 • spēj strādāt komandā, kā arī izprast dažādu grupu intereses, prot argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, ir labas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes;

KOMPETENCES

 • izprot un spēj uzņemties ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu profesionālo zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā.
Lasīt vairāk

Studiju programmas uzdevumi

 • nodrošināt pētniecībā balstītas studijas un paplašināt izpratni par kopsakarībām finanšu pārvaldības jomā;
 • nodrošināt studentiem atbilstošu prasmju iegūšanu, kas ļautu patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt finanšu pārvaldības problēmas vietējā un starptautiskajā vidē;
 • nodrošināt studentiem studiju kursu apguvi, kas orientēta uz finanšu vadības pētniecisko metožu pielietošanu, jaunrades darba veicināšanu, ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • nodrošināt studentiem iegūto zināšanu pielietošanu praksē, integrējot finanšu jomas zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā vai profesionālās darbības metožu attīstībā, radīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • nodrošināt studentu prasmju attīstīšanu strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēju sadarboties ar dažādām ieinteresētām pusēm, argumentējot, izskaidrojot un diskutējot par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās nozares vai profesionālās jomas aspektiem;
 • pilnveidot studentu prasmi izvērtēt organizācijas finanšu riskus un prasmes izstrādāt priekšlikumus finanšu risku pārvaldības uzlabošanai;
 • nodrošināt studentu prasmju attīstīšanu informācijas drošības lietošanā un aizsardzībā;
 • pilnveidot studējošo prasmi pastāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu līmeni, spējot sevi pašorganizēt un attīstot profesionālās prasmes atbilstoši digitālās transformācijas vides ietekmei;
 • veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši tautsaimniecības, starptautiskā finanšu tirgus un informāciju tehnoloģiju attīstībai;
 • orientēt studiju noslēguma darbu izstrādi uz jaunāko pētniecības atziņu pielietošanu aktuālo nozares problēmu risināšanai, lai iegūtās zināšanas varētu izmantot profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finanšu analītiķis”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Programma sagatavo finanšu analītiķus ar uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas izstrādāšanas, finanšu resursu piesaistes un optimālas izvietošanas prasmēm, kuri organizē un vada uzņēmuma finanšu darību;

Absolventa profils: augsta līmeņa finanšu analītiķis darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Prakse:

6 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130