Finanšu vadība

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai finansēs

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu analītiķis

Grāds

Profesionālais maģistra grāds finanšu vadībā

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*Trešdienās vai ceturtdienās no plkst. 18:00-21:10 – tiešsaistes nodarbības. *Studiju materiāliem patstāvīgam mācīšanās procesam var piekļūt Jums pieejamā un ērtā laikā.
Studiju forma

Tālmācība

Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

28.03.2029.

Studiju ilgums
1.5

gadi

Studiju maksa

1087 EUR

Semestra maksa

Studiju programmas mērķis

Sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finanšu analītiķis” prasībām augsti kvalificētus speciālistus, kuri izprot ekonomikas un finanšu tirgus attīstības kopsakarības un tendences. Attīstīt prasmi izzināt un izprast kopsakarības finanšu procesos, kā arī apgūt metodes un paņēmienus kā tos analizēt un izvērtēt, izmantojot augsti attīstītus informāciju tehnoloģiju sistēmu produktus.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

ZINĀŠANAS  

 • Padziļinātas zināšanas par profesionālās jomas zinātnes atklājumiem. 
 • Finanšu risku novērtēšana un identificēšana.
 • Vietējā un starptautiskā tirgus finanšu vides analīze. 

 PRASMES  

 • Uzņēmuma finanšu prognozēšana un vadība, lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju un paaugstinātu tā pievienoto vērtību. 
 • Sarežģītu zinātnisko un profesionālo problēmu analīze, kritiska situācijas novērtēšana, aktuālo uzņēmuma finanšu vadības jautājumu risināšana, lēmumu pieņemšana un augsti kvalificētu profesionālo funkciju veikšana. 
 • Strādāt starptautiskā komandā, argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, labas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes. 

 KOMPETENCES  

 • Izpratne un spēja uzņemties ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • Spēja integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu profesionālo zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā. 
Lasīt vairāk

Ko Banku augstskolas programma nodrošina?

 • Pētniecībā balstītas studijas un paplašinātu izpratni par kopsakarībām finanšu pārvaldības jomā. 
 • Studiju programmu un procesu, kas tiek pilnveidots atbilstoši tautsaimniecības, starptautiskā finanšu tirgus un informāciju tehnoloģiju attīstībai. 
 • Prasmes patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt finanšu pārvaldības problēmas vietējā un starptautiskajā vidē. 
 • Studiju kursu, kas orientēts uz finanšu vadības pētniecisko metožu pielietošanu, jaunrades darba veicināšanu, ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
 • Iespējas iegūtās zināšanu izmantot praksē, integrējot finanšu jomas zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā vai profesionālās darbības metožu attīstībā, radīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
 • Attīstīt spēju strādāt komandā, starpkultūru vidē, un sadarboties ar dažādām ieinteresētām pusēm, argumentējot, izskaidrojot un diskutējot par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās nozares vai profesionālās jomas aspektiem. 
 • Pilnveidot prasmi izvērtēt organizācijas finanšu riskus un izstrādāt priekšlikumus finanšu risku pārvaldības uzlabošanai. 
 • Attīstīt iemaņas informācijas drošības lietošanā un aizsardzībā. 
 • Motivēt studentus pastāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu līmeni, spējot sevi pašorganizēt un attīstot profesionālās prasmes atbilstoši digitālās transformācijas vides ietekmei. 
 • Veicināt, lai studiju noslēguma darbos jaunākās pētniecības atziņas tiktu izmantotas aktuālo nozares problēmu risināšanai un lai iegūtās zināšanas varētu izmantot profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas. 
Lasīt vairāk

Turpini studēt!

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finanšu analītiķis”. atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora līmeņa studijas. 

Lasīt vairāk

Ja vēlies būt atbildīgs par uzņēmumu finanšu darbības stratēģiju, piesaistīt un plānot investīcijas, vadīt un organizēt uzņēmuma finanšu darbību, tad šī ir programma tev!

Absolvējot tu varēsi būt augsta līmeņa finanšu analītiķis darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Prakse:

6 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

2 – 12 mēnešus studēt vai doties praksē ārvalstīs, ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā.

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Maģistra darbs

Finanšu vadība

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Daniela Antēna

Programmas koordinatore