Vispārizglītojošie studiju kursi

Nozares teorētiskie pamatkursi un nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

Brīvās izvēles kursi

Prakse un valsts pārbaudījums

  • -

  • -

  • 10

  • 10

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • -

  • 12

  • Aizstāvēšana