Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga studiju programma ar RTU)

Iegūstamā kvalifikācija

Programmēšanas inženieris

Finanšu vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās

Studiju grafiks
P O T C P S S
Studiju programmas valoda

Latviešu / Programma ir aktualizēta un dokumenti ir iesniegti pārakreditācijai.

Studiju ilgums
4
Studiju maksa

1400 EUR

Semestra maksa

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • matemātikā,
  • fizikā vai svešvalodā (angļu vai vācu valoda).
Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū – programmēšanas inženierus (atbilstoši 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī konkurētspējīgām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu vadībā.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Iegūt zināšanas programmatūras izstrādē (sistēmu analīzē, projektēšanā, kodēšanā, testēšanā), programmatūras ieviešanā un uzturēšanā
 • Spēt sagatavot programmatūras dokumentāciju atbilstoši programmatūras inženierijas standartu prasībām
 • Spēt saprast un analizēt programmatūras projektējuma aprakstus, prasību specifikācijas, uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, kā arī veikt izmaiņas tajā;
 • Spēt lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
 • Spēt izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus;
 • Spēt domāt radoši, lai izstrādātu jaunas metodes un pieejas problēmu risināšanai ar datorsistēmu palīdzību;
 • Spēt lietot labu programmēšanas stilu un pielietot nozares labākās prakses;
 • Spēt izstrādāt uzdevumam atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus;
 • Spēt izstrādāt programmēšanas vadlīnijas;
 • Spēt piedalīties projekta attīstīšanā, vadīšanā, strādāt komandā un vadīt, plānot un koordinēt darba grupu;
 • Izprast aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas finanšu vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • Spēt pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus;
 • Spēt pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
 • Spēt prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus.
 • Izprast aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas finanšu vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • Spēt veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi un eksperti, kas nodrošina programmas attīstību un atbilstību nākotnes tendencēm;
 • Mūsdienu tendences informācijas tehnoloģiju pielietojumā finanšu sektorā, liecina par to, ka finanšu pakalpojumu pakāpenisku pāreju digitālā vidē, arvien lielāku aktualitāti gūst starpdisciplināras zināšanas un darba tirgū veidojas pieprasījums pēc speciālistiem;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās; Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
 • Tiek nodrošināta prakse vadošajos nozares uzņēmumos;
 • Studiju laikā finanšu studiju moduļa ietvaros studentiem ir iespēja iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu;
 • Stabils augsti kvalificētu programmēšanas inženieru pieprasījums Latvijā un starptautiskā tirgū.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diploms, kas apliecina programmēšanas inženiera kvalifikāciju, profesionālo bakalaura datorsistēmās, un ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk

Pirmā un vienīgā studiju programma Latvijā un reģionā, kura sagatavo starpdisciplinārus speciālistus IT un finanšu jomā.

Studentiem paveras plašas iespējas strādāt fintech jomā, kas ir viena no straujāk augošajām un inovatīvākajam nozarēm pasaulē, kurā ir liels pieprasījums pēc IT un finanšu speciālistiem.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu programmēšanas inženiera kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 3 līdz 10 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs;
Kursa darbs.

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Andris Fomins

Programmas direktors

28662766