Finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Finansists

Grāds

Profesionālais bakalaura grāds finansēs

Studiju grafiks
P O T C P S S
Studiju forma

Nepilna laika

Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

28.03.2029.

Studiju ilgums
5

gadi

Studiju maksa

1008 EUR

Semestra maksa

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. 
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti: latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Sazinies ar programmas direktori par uzņemšanas iespējām. 

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus finansistus, kuriem ir visas nepieciešamās savas jomas zināšanas, iemaņas, prasmes un kompetences, lai veidotu veiksmīgu karjeru Latvijā vai starptautiski mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos. Studenti tiek sagatavoti atbilstoši sestajam profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”.

Lasīt vairāk

Ko tu iegūsi absolvējot šo studiju programmu?

ZINĀŠANAS 

 • Izpratīsi aktuālās finanšu attīstības tendences un kopsakarības, orientēsies procesos, kas notiek finanšu vidē, un spēsi tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus. 
 • Spēsi profesionāli strādāt, formulēt un, izmantojot zinātnisko pieeju, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus. 

 PRASMES 

 • Pārvaldīt aktīvus, sagatavot finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus. 
 • Izmantot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvākai darbībai. 
 • Prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sagatavot uzņēmuma finanšu plānus, budžetu un investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus. 
 • Analizēt lielus datu apjomus, lai korekti un saprotami nodotu būtiskāko informāciju citu jomu profesionāļiem. 
 • Uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 

 KOMPETENCES 

 • Izpratīsi profesionālo ētiku un būsi atbildīgs par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
 • Spēsi patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Lasīt vairāk

Kāpēc izvēlēties Banku augstskolas programmu?

 • Mēs piedāvājam konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību finanšu jomā – prasmes un iemaņas darbībai finanšu sistēmā, izmantojot efektīvus un inovatīvās tehnoloģijās balstītus risinājumus. 
 • Vienlaikus mūsu studenti kļūst par brīvām, atbildīgām un radošām personībām, kuras spēj strādāt praktiski un izvērtēt savas profesionālas darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,  izprot profesionālo ētiku un var uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību. 
 • Mūsu studenti iegūst vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības kopsakarībām un finanšu jomu reglamentējošiem tiesiskajiem aktiem, kā arī attīsta pētnieciskā un jaunrades darba iemaņas un prasmes. 
 • Apgūst finanšu analīzi un prognozēšanu, finanšu resursu piesaistīšanu un risku pārvaldīšanu. 
 • Programmā ir integrētas mūsdienu darba tirgū pieprasītās vispārējās kompetences lielo datu apstrādē un analīzē, kiberdrošībā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. 
 • Mēs pilnveidojam studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu līmeni, kā arī mācāmies un attīstāmies paši, nemitīgi pilnveidojot programmu atbilstoši tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai.
Lasīt vairāk

Iegūsti starptautisku profesionālo finanšu vadītāja sertifikātu (SQA)

Banku augstskolas studentiem un arī citiem interesentiem ir iespēja iegūt starptautisku finanšu vadītāja profesionālo kvalifikāciju, kuru apliecina Skotu kvalifikācijas aģentūras (Scottish Qualifications Authority SQA) sertifikāts. Tas ir papildu apstiprinājums par iegūtām profesionālajām prasmēm un kompetencēm, kuras nepieciešamas organizācijas finanšu vadībā.

Lasīt vairāk

Turpini studijas!

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diploms, kas apliecina finansista kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu finansēs, kā arī ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk

Šajā programmā studenti padziļināti apgūs finanšu jautājumus un biznesa vadībā nepieciešamās zināšanas un prasmes!

Starptautiskās studiju iespējas: līdztekus finansista kvalifikācijai var iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Kļūsti par pieprasītu profesionāli – finanšu jomas ekspertu un konsultantu – kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs.

Prakse:

10 nedēļas 3. studiju gadā.
16 nedēļas 5. studiju gadā

Starptautiskās studiju iespējas:

2 – 12 mēnešus studēt vai doties praksē uz ārvalstīm, ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā.

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Daniela Antēna

Programmas koordinatore