STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ

IZVĒLES KURSI – 2 KP

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI

IZVĒLES KURSI – 6 KP

Prakse

  • -

  • -

  • 6

  • -

  • -

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • -

  • 20*

  • -

  • Aizstāvēšana

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

  • -

  • -

  • -

  • 10*

  • -

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • 20

  • -

  • 20*

  • Aizstāvēšana