Finanses

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Studiju ilgums, maksa un prasības atkarīgas no iepriekš iegūta bakalaura grāda veida - profesionālā vai akadēmiskā.

Iegūstamā kvalifikācija

Finansists

Grāds

Profesionālā maģistra grāds finansēs

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*3x nedēļā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.18.00 līdz 21.10
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.5

gadi

Akadēmiskais
2

gadi

Akadēmiskais
2.5

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

3 136 EUR

par 1. studiju gadu

Profesionālais

4 032 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

Akadēmiskais

3 136 EUR

par 1. studiju gadu

Akadēmiskais

4 704 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

Akadēmiskais

3 136 EUR

par 1. studiju gadu

Akadēmiskais

6 048 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

UZŅEMŠANA 2020./2021. AK.G. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Bakalaura profesionālais grāds / vai 2. līmeņa (4-gadīga) augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās:
Studiju ilgums 1.5 gadi 

Bakalaura profesionālais grāds citās zinātnēs / akadēmiskais bakalaura grāds finansēs vai vadībzinībās , ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā:
Studiju ilgums 2 gadi

Bakalaura akadēmiskais grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā:
Studiju ilgums 2.5 gadi

 

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktori.

 

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus finanšu speciālistus atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” prasībām darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos, piedāvājot padziļinātu teorētisko zināšanu, pētnieciskā un zinātniskā darba un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu otrā līmeņa profesionālajai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālās kompetences finanšu tirgus un finanšu procesu likumsakarību izzināšanai, analīzei un izvērtēšanai.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

  • Spēja parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgās norises kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
  • Spēja patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
  • Spēja sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
  • Izpratne par uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās kopsakarībām, spēj prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, prasme analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēja noteikt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu;
  • Spēja patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvās pieejas.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finansists”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Programma sagatavo finansistus, kuri darbojas ar finanšu prognozēšanu un plānošanu, investīciju projektu sagatavošanu, kā arī finanšu tirgus parādību analizēšanu.

Absolventa profils: augsta līmeņa finansists darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130