Finanses

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Studiju ilgums, maksa un prasības atkarīgas no iepriekš iegūta bakalaura grāda veida - profesionālā vai akadēmiskā.

Iegūstamā kvalifikācija

Finansists

Grāds

Profesionālā maģistra grāds finansēs

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*3x nedēļā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.18.00 līdz 21.10
Studiju programmas valoda

Latviešu / Programma ir aktualizēta un dokumenti ir iesniegti pārakreditācijai.

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.5

gadi

Akadēmiskais
2

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

3 136 EUR

par 1. studiju gadu

Profesionālais

4 032 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

Akadēmiskais

3 136 EUR

par 1. studiju gadu

Akadēmiskais

4 704 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Bakalaura profesionālais grāds / vai 2. līmeņa (4-gadīga) augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās:
Studiju ilgums 1.5 gadi 

 

Bakalaura profesionālais grāds citās zinātnēs / akadēmiskais bakalaura grāds finansēs vai vadībzinībās , ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā:
Studiju ilgums 2 gadi

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktori.

 

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus finanšu speciālistus atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” prasībām darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos, piedāvājot padziļinātu teorētisko zināšanu, pētnieciskā un zinātniskā darba un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu otrā līmeņa profesionālajai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālās kompetences finanšu tirgus un finanšu procesu likumsakarību izzināšanai, analīzei un izvērtēšanai.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

ZINĀŠANAS

 • gūst padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgo norišu kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
 • gūst izpratni par uzņēmuma saimnieciskajām, finansiālajām un risku kopsakarībām;

PRASMES

 • spēj sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
 • spēj prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību un riska līmeni ietekmējošos faktorus, prot analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā un pārvaldīt riskus;
 • spēj novērtēt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt risinājumus tās palielināšanai;

KOMPETENCES

spēj patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību un augsti kvalificētas profesionālās funkcijas

Lasīt vairāk

Studiju programmas uzdevumi

 • nodrošināt pētniecībā balstītas studijas finanšu un risku pārvaldības jomās, orientējoties uz nozares attīstības perspektīvām;
 • piedāvāt studiju kursus, kuri attīsta studentu kompetences finanšu un risku pārvaldībā, sniedz teorētiskas un metodoloģiskas atziņas un vērstas uz to pielietojumu praksē;
 • apgūt studiju kursus, kuri orientēti uz pētnieciskā darba, jaunrades darba un procesu attīstību un pilnveidošanu;
 • attīstīt prasmes studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā, to panākot ar praktiskajām nodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ārpus auditoriju nodarbībām, strādājot pēc speciāli izstrādātas prakses programmas;
 • nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem un mūsdienu prasībām atbilstošu IT sistēmu bāzi;
 • attīstīt studentu prasmes lielo datu analīzē un rezultāta vizualizācijā izmantojot IT sistēmrīkus;
 • nodrošināt kiberdrošības risku mazināšanas prasmju ieguvi;
 • attīstīt izprati par ilgtspēju un tās nodrošināšanas risinājumiem finanšu jomā;
 • nodrošināt zināšanu kopumu par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas risku identificēšanas un mazināšanas metodēm;
 • orientēt studiju noslēguma darbu izstrādi uz jaunāko pētniecības atziņu pielietošanu aktuālo nozares problēmu risināšanai, lai iegūtās zināšanas varētu izmantot profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finansists”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Programma sagatavo finansistus, kuri darbojas ar finanšu prognozēšanu un plānošanu, investīciju projektu sagatavošanu, kā arī finanšu tirgus parādību analizēšanu.

Absolventa profils: augsta līmeņa finansists darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130