Finanses un risku vadība

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Studiju ilgums, maksa un prasības atkarīgas no iepriekš iegūtā bakalaura grāda veida - profesionālā vai akadēmiskā. Plašāka informācija zemāk.

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu analītiķis

Grāds

Profesionālais maģistra grāds finansēs

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*Trīs reizes nedēļā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.18.00 līdz 21.10
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

28.03.2029.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.5

gads

Akadēmiskais
2

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

1506 EUR

Semestra maksa

Akadēmiskais

1317 EUR

Semestra maksa

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • Profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās – studiju ilgums 1,5 gads. 

VAI

 • Profesionālais grāds citās zinātnēs, ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā + pārrunas;
 • Akadēmiskā bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās;
 • Akadēmiskā bakalaura grāds citās zinātnēs, ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā + pārrunas.

 

Sazinies ar studiju programmas direktori par uzņemšanas iespējām. 

 

 

Lasīt vairāk

Studiju programma

Sagatavo augsti kvalificētus finanšu speciālistus darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos atbilstoši profesionālajam standartam „Finansists”. Vienlaikus piedāvā padziļinātu teorētisko zināšanu, pētnieciskā un zinātniskā darba un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu otrā līmeņa profesionālajai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālās kompetences finanšu tirgus un finanšu procesu likumsakarību izzināšanai, analīzei un izvērtēšanai. 

Lasīt vairāk

Ko tu iegūsi studējot šajā programmā?

ZINĀŠANAS  

 • Padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgo norišu kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā. 
 • Izpratni par uzņēmuma saimnieciskajām, finansiālajām un risku kopsakarībām. 

 PRASMES  

 • Sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi. 
 • Prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību un faktorus, kas ietekmē riska līmeni, analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā un pārvaldīt riskus. 
 • Novērtēt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt risinājumus tās palielināšanai. 

 KOMPETENCES  

Patstāvīgi izmantot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību un augsti kvalificētas profesionālās funkcijas. 

Lasīt vairāk

Studiju programma nodrošina

 • Pētniecībā balstītas studijas finanšu un risku pārvaldības jomās, orientējoties uz nozares attīstības perspektīvām. 
 • Studiju kursus, kuri attīsta studentu kompetences finanšu un risku pārvaldībā, sniedz teorētiskas un metodoloģiskas atziņas un vērstas uz to pielietojumu praksē; 
 • Studiju kursus, kuri orientēti uz pētnieciskā darba, jaunrades darba un procesu attīstību un pilnveidošanu. 
 • Praktiskās nodarbības, studentu patstāvīgo darbu ārpus auditoriju nodarbībām atbilstoši speciāli izstrādātai prakses programmai, lai studijās iegūtās zināšanas varētu izmantot darbā. 
 • Mūsdienīgus mācību metodiskos materiālus un IT sistēmu bāzi. 
 • Iespēju apgūt lielo datu analīzes prasmes un rezultātu vizualizēšanu. 
 • Kiberdrošības risku mazināšanas prasmes. 
 • Izprati par ilgtspēju un tās nodrošināšanas risinājumiem finanšu jomā. 
 • Zināšanu kopumu par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas risku identificēšanas un mazināšanas metodēm. 
 • Studiju noslēguma darbu izstrādes orientāciju uz jaunāko pētniecības atziņu izmantošanu aktuālo nozares problēmu risināšanai, lai iegūtās zināšanas varētu likt lietā profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas. 
Lasīt vairāk

Turpini studijas!

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finansists”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Kļūsti par finanšu ekspertu – prognozē un plāno, sagatavo investīciju projektus un analizē finanšu tirgus parādības.

Absolventa profils: augsta līmeņa finansists darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Maģistra darbs

Finanses un risku vadība

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Daniela Antēna

Programmas koordinatore