Finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Finansists

Finanšu vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālais bakalaura grāds finansēs

Studiju grafiks
P O T C P S S
*3., 4.kursā lekcijas notiks vakaros
Studiju programmas valoda

Latviešu / Programma ir pārakreditācijas procesā

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

1506 EUR

Semestra maksa

Pieejamas valsts finansētas studiju vietas (budžeta vietas)

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktori.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu jomā atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

ZINĀŠANAS

 • izprot aktuālās finanšu attīstības tendences un kopsakarības, orientējas finanšu vidē notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;

PRASMES

 • spēj pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus;
 • spēj pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
 • spēj prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus;
 • spēj izgūt informāciju no lieliem datu apjomiem, spēj korekti un saprotami tos nodot jomas profesionāļiem;
 • spēj uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

KOMPETENCES

 • izprot profesionālo ētiku, ir atbildīgs par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību finansēs un sagatavot studentus praktiskam darbam;
 • attīstīt studentu pētnieciskā, jaunrades darba iemaņas un prasmes;
 • sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības kopsakarībām un finanšu jomu reglamentējošiem tiesiskajiem aktiem;
 • veicināt izpratni par finanšu analīzes un prognozēšanas, finanšu resursu piesaistīšanas un risku pārvaldības risinājumiem;
 • veidot studentos prasmes un iemaņas darbībai finanšu sistēmā, izmantojot efektīvus uz inovatīvām tehnoloģijām balstītus risinājumus;
 • veicināt studentu veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību, kura spēj uzņemties atbildību, izprot profesionālo ētiku, izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējas kompetences lielo datu apstrādē un analīzē, kiberdrošībā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā; pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu līmeni.
 • veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diploms, kas apliecina finansista kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu finansēs, kā arī ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk

Papildus padziļinātai finanšu jautājumu apguvei programmā tiek sniegtas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas biznesa vadībā.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finansista kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Studiju programmas absolventi strādā kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs, ir pieprasīti finanšu jomas eksperti un konsultanti. Šī profesija ir pieprasīta katrā organizācijā.

Prakse:

16 nedēļas 2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas 4. studiju gadā.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130