Finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Finansists

Finanšu vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālā bakalaura grāds finansēs

Studiju grafiks
Pilna laika *
P O T C P S Sv
Nepilna laika *
P O T C P S Sv
*Studijas tiek organizētas dienas un vakara nodaļās. Vakara nodaļas studentiem iespējams apvienot ar darbu, jo lekcijas tiek organizētas divas darba dienas nedēļā (vakarā) un katru sestdienu
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
Pilna laika
4

gadi

Nepilna laika
5

gadi

Studiju maksa
Pilna laika

2800 EUR

1. gadā

Pilna laika

10752 EUR

studiju maksa par pilnu studiju programmu

Nepilna laika

1800 EUR

1. gadā

Nepilna laika

9000 EUR

studiju maksa par pilnu studiju programmu

Pieejamas valsts finansētas studiju vietas (budžeta vietas)

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktori.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu jomā atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Izprast aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientēties finanšu vidē notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • Spēt pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus;
 • Spēt pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
 • Prast prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus.;
 • Spēt veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;
 • Izprast profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • Spēt uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēt patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Padziļināta finanšu plānošanas un vadīšanas apguve, studiju programmas saturā ietverti finanšu vadības un grāmatvedības starptautiskie aspekti;
 • Pieprasītākā Banku augstskolas studiju programma; īstenota kopš 2004.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti finanšu sektora vadošie eksperti;
 • Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
 • Tiek nodrošināta prakse vadošajās finanšu institūcijās, tai skaitā auditoru kompānijās gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās; Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
 • Studiju laikā finanšu studiju moduļa ietvaros studentiem ir iespēja iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu;
 • Stabils augsti kvalificētu uzņēmuma vadītāju pieprasījums Latvijas un globālajā finanšu institūciju sektorā.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diploms, kas apliecina finansista kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu finansēs, kā arī ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk

Papildus padziļinātai finanšu jautājumu apguvei programmā tiek sniegtas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas biznesa vadībā.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finansista kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Studiju programmas absolventi strādā kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs, ir pieprasīti finanšu jomas eksperti un konsultanti. Šī profesija ir pieprasīta katrā organizācijā.

Prakse:

16 nedēļas 2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas 4. studiju gadā.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs;
Biznesa plāns;
Lietišķais pētījums;
Kursa darbs.

Pamatstudiju programmu katalogs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130