Projekts „Financial Education – Levering The Implementation Efficiency in Schools”

Lai dotu savu ieguldījumu skolēnu kompetenču paaugstināšanā ar finansēm saistītos jautājumos un viņu nākotnes perspektīvu uzlabošanā, Banku augstskola iesaistījusies starptautiskā Comenius mūžizglītības projektā „Financial Education Levering the implementation Efficiency in Schools”/ „Finanšu pratības līmeņa paaugstināšana skolās”.

Finanšu pratības projekts uzsākts, reaģējot uz visā Eiropā pastāvošajām grūtībām skolu mācību programmās nodrošināt mācību vielas saistību ar ikdienas finanšu jautājumu risināšanu, lai tādējādi uzlabotu skolēnu finanšu pratības līmeni. Projekta īstenošanā piedalās 4 augstākās izglītības iestādes un 4 ģimnāzijas kopā no četrām valstīm: – FH JOANNEUM un BG/BRG Kirchengasse no Austrijas, Fachhochschule Kaiserslautern un Helmholtz Grammar School no Vācijas, Leuven University College (KHLeuven) un Sint-Pietercollege no Beļģijas, kā arī Banku augstskola un Āgenskalna Valsts ģimnāzija no Latvijas. Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada beigām.

Projekts tika uzsākts pirms trīs gadiem, tā galvenais mērķis ir, pamatojoties uz esošā finanšu pratības līmeņa novērtējumu skolās, izstrādāt aktuālas mācību tēmas un metodes par finanšu jautājumiem, kuras būtu iespējams integrēt esošajos mācību priekšmetos. Projekta mērķa grupa ir skolu vadītāji un pasniedzēji, kuri, iesaistoties skolu mācību programmu izvērtēšanā un to pilnveides iespēju meklēšanā, izmantojot projekta laikā izstrādātos materiālus, kļūtu par nozīmīgiem skolēnu finanšu pratības veidotājiem. Skolu mācību priekšmetos integrētās finanšu tēmas un skolu ilgtermiņa stratēģijās iekļautais finanšu izglītības jautājums, nākotnē nozīmīgi paaugstinās skolu absolventu finanšu pratības vidējo līmeni, tādā veidā uzlabojot viņu nākotnes izredzes.

Lai sekmētu finanšu izglītības efektivitāti skolās, projekta ietvaros tiek meklētas iespējas, izmantojot dažādus interesantus piemērus un mācību metodiku, integrēt finanšu pratības jautājumus esošajos mācību priekšmetos.  Ir svarīgi apzināt un veicināt dažādu vietēju un starptautisku finanšu institūciju, asociāciju un valsts pārvaldes iestāžu jau šobrīd piedāvāto bezmaksas informatīvo finanšu pratības materiālu izmantošanu, kā arī aktualizēt nozares aktualitāšu un jaunāko informatīvo un komunkāciju terhnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Mācību programmas aktualizēšanai būtu jānotiek koordinēti un sistēmātiski. Lai nodrošinātu iepriekšminēto mācību programmas pilnveidošanu, projekta ietvaros tiek veikta vispusīga vajadzību analīze.

Projekta ietvaros sagatavots mācību metodiskais materiāls, kuru aicināti izmantot vidusskolu skolotāji, lai esošo mācību programmu ietvaros attīstītu skolēnu zināšanas par finanšu pratības jautājumiem, tādejādi paaugstinot kopējo sabiedrības izpratni par finanšu lēmumiem, to drošību un ilgtspēju.

Mācību metodiskais materiāls skolotājiem “Finanses” pieejams: http://www.ba.lv/informacija/muzizglitibas-starptautiskais-petniecibas-projekts/

Lai saņemtu bezmaksas disku ar pilnu mācību metodisko materiālu skolotājiem “Finanses” ar testiem un uzdevumu atbildēm Jūs varat saņemt, rakstot projekta pētniecei Santai Bērziņai uz e-pastu santa.berzina@ba.lv  .

Papildus informācija par projektu ir pieejama: http://financial-education.fh-joanneum.at/dissemination-material/

Papildus dalībai projektā un Latvijas finanšu pratības memoranda izstrādei, Banku augstskola regulāri veic dažāda veida aktivitātes sabiedrības informēšanā, piemēram organizējot diskusijas, atklātās lekcijas, laižot klajā grāmatu „Biznesa un finanšu izglītības izaicinājumi”, kā arī regulāri apmeklējot Latvijas vidusskolas, lai izglītotu  Latvijas jauniešus par finanšu jautājumiem. Aicinām iepazīties ar šīs sadaļas pārējo informāciju.