Pētniecība katedrās

Katedru pētniecības darba virzieni
Finanšu katedra
Finanšu pārvaldīšana uzņēmējdarbībā Banku aktīvu un pasīvu pārvaldīšana
Apdrošināšana kā uzņēmuma finanšu vadības instruments
Uzņēmuma finansiālā stāvokļa nostiprināšanas (uzlabošanas) metodes
Publisko finanšu un uzņēmējdarbības finanšu mijiedarbība
Vadībzinību katedra
Vadības metožu pilnveide un cilvēkresursu attīstība uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai Inovāciju un cilvēkresursu vadība uzņēmumu efektivitātes nodrošināšanā
Līderības un organizācijas kultūras ietekme uz uzņēmuma mērķu sasniegšanu
Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedra
Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas attīstība inovāciju laikmetā Jaunāko informācijas un komunikāciju tehnoloģiju inovatīva izmantošana uzņēmējdarbībā
Ekonomikas teorijas vēsture un pārmaiņu teorijas kā priekšnoteikums virzībai uz ilgtspējīgu attīstību un Zaļo ekonomiku
Normatīvo aktu izmaiņu ietekme uz uzņēmējdarbību; Intelektuālā īpašuma aizsardzība un komercializācija
Inovatīvā uzņēmējdarbība un loģistika
Inovatīvās uzņēmējdarbības mārketinga aspekti
Procesu inovācija uzņēmumu stratēģiskajā vadīšanā
Svešvalodu katedra
Terminu un to kopu veidošanas un izpratnes loma speciālā lietojuma svešvalodā: terminu skaidrojumu un lietojuma izstrāde finanšu un uzņēmējdarbības jomā Pētījuma rezultātā tiek sastādīts un izdots izdevums „Glosārijs II”
Augstskolas docētāju zinātniskā darba virzieni, izstrādājot promocijas darbus:
B.Baltača Krājaizdevu sabiedrību kā pilsoniskās aktivitātes veicinātāju loma reģionālajā attīstībā
M.Dumpe Informācijas tehnoloģiju izmantošana augstskolas studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā
G.Innuse Uzņēmuma pārvaldības efektivitātes galvenie rādītāji, to pielietojuma ietekme uz organizāciju konkurētspēju
T.Korsaka Ārpusbilances izmantošana grāmatvedības modelēšanā
K.Lešinskis Organizācijas kultūras nozīme konkurētspējīgas priekšrocības nodrošināšanā Latvijas uzņēmumos
T.Mavrenko Krājaizdevu sabiedrību attīstība Latvijā
V.Pavlovska Izglītības produkta kvalitātes nozīme Latvijas reģionu attīstībā