Promocijas darbi

Promocijas darba tēma Aizstāvēšanas gads
Ieva Kozlovska Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā 2022
Muhammad Umer Shahid Kvalitatīvas uzņēmējdarbības daudzlīmeņu ietvarstruktūra: tīklošanās un nacionālā līmeņa institūtu vides nozīme 2022
Marius Schoenberger Datorsistēmu validēšanas ietekme uz MVU snieguma biznesa vērtību 2021
Viktors Turlais Transformatīvās līderības ietekme radošumu veicinoša organizācijas klimata pilnveidošanai 2020
Elīna Miķelsone Ideju vadības sistēmu izmantošanas tipu ietekme uz ideju vadības rezultātiem uzņēmumos 2020
Pierre G. Keller Informatīvi izglītojošu semināru par uzņēmējdarbību ietekme uz biznesu un citas jomas studējošu studentu diskrētām uzņēmējdarbības emocijām un nodomiem (The impact of Entrepreneurship Education Awareness Seminars on Discrete Entrepreneurial Emotions and Intentions of Business and Non-business Students) 2020
Inita Henilane Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā 2019
Natālija Cudečka – Puriņa Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai 2018
Daniel Marko-Stefan Kleber Value co-creation as a management tool to increase value proposition (Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma paaugstināšanai) 2018
Artūrs Barbars Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu piemērs 2017
Iļja Arefjevs Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējums 2017
Inna Kozlinska Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited: evidence from Estonia and Latvia 2016
Didzis Rūtītis Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā 2016
Darius Sargautis Pētniecības un attīstības darbību kritiskie veiksmes faktori bioetanola industrijas uzņēmuma tehnoloģisko inovāciju kapacitātes palielināšanai 2015
Signe Enkuzena Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas 2014
Lotārs Dubkēvičs Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā 2014
Arnis Lagzdiņš Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās 2014
Inga Jēkabsone Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs 2014
Ilmārs Puriņš Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija 2013
Marija Lindemane Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā 2012
Jekaterina Kuzmina Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās 2011
Inese Mavļutova Uzņēmuma tirgus vērtības paaugstināšanas iespējas restrukturizācijas rezultātā 2010

Plašāka informācija par doktorantūras studiju programmu, kas tiek realizēta kopā ar RISEBA: http://www.jointphd.eu/.