LZP ekspertu tiesības

Lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi zinātnisko pētījumu projektiem un programmām, kā arī promocijas darbiem, tiek veidotas Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) ekspertu komisijas. Par ekspertu komisijas locekļiem ievēl kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Ekspertu ievēlēšanas kārtību nosaka 2017. gada 12. decembra MK noteikumi Nr.724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”.

LZP ekspertu tiesības piešķirtas šādiem BA docētājiem:
Vārds, uzvārds Grāds Zinātnes nozare, apakšnozare Eksperta tiesības līdz:
Jānis Grasis Dr.iur. Sociālās zinātnes – Tiesību zinātne 17.06.2023.
Iļja Arefjevs Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 20.12.2020.
Dzintra Atstāja Dr.oec.

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

Sociālās zinātnes – Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

21.03.2021.

21.03.2021.

Kārlis Ketners Dr.oec. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 26.06.2021.
Inese Mavļutova
Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 16.10.2022.