LZP ekspertu tiesības

Lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi zinātnisko pētījumu projektiem un programmām, kā arī promocijas darbiem, tiek veidotas Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) ekspertu komisijas. Par ekspertu komisijas locekļiem ievēl kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Ekspertu ievēlēšanas kārtību nosaka 2017. gada 12. decembra MK noteikumi Nr.724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”.

LZP ekspertu tiesības piešķirtas šādiem BA docētājiem:

Vārds, uzvārds

Grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Eksperta tiesības līdz:

Tatjana Volkova Dr.oec. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 02.02.2025.
Dzintra Atstāja
Dr.oec.
Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 06.01.2024.
Sociālās zinātnes – Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija 02.03.2025.
Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas 01.02.2026
Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātne 06.09.2026.
Sociālās zinātnes-izglītības zinātne 06.09.2026. 
Inese Mavļutova

Dr.sc.administr.

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 02.11.2025.
Sociālās zinātnes-Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija  08.05.2027.
Elīna Miķelsone Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 05.05.2024.
Natālija Cudečka-Puriņa 
Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 06.09.2026.
Didzis Rūtītis Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 02.06.2024.
Māris Purviņš Dr.sc.admin. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 01.03.2026.