LZP ekspertu tiesības

Lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi zinātnisko pētījumu projektiem un programmām, kā arī promocijas darbiem, tiek veidotas Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) ekspertu komisijas. Par ekspertu komisijas locekļiem ievēl kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Ekspertu ievēlēšanas kārtību nosaka 2017. gada 12. decembra MK noteikumi Nr.724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”.

LZP ekspertu tiesības piešķirtas šādiem BA docētājiem:

Vārds, uzvārds

Grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Eksperta tiesības līdz:

Tatjana Volkova Dr.oec. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 02.02.2025.
Elīna Miķelsone Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 05.05.2024.
Didzis Rūtītis Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 02.06.2024.
Dzintra Atstāja Dr.oec.

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

Soziālās zinātnes – Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

06.01.2024.

 

02.03.2025.

Kārlis Ketners Dr.oec.

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

Sociālās zinātnes – Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

02.12.2023.

 

04.11.2023.

 

Inese Mavļutova Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 16.10.2022.
Natālija Cudečka-Puriņa Dr.sc.administr. Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība 18.09.2022.