LZP ekspertu tiesības

Lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi zinātnisko pētījumu projektiem un programmām, kā arī promocijas darbiem, tiek veidotas Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) ekspertu komisijas. Par ekspertu komisijas locekļiem ievēl kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Ekspertu ievēlēšanas kārtību nosaka 2006. gada 20. jūnija MK noteikumi Nr.497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”.

LZP ekspertu tiesības piešķirtas šādiem BA docētājiem:
Vārds, uzvārds Grāds Zinātnes nozare, apakšnozare Eksperta tiesības līdz:
Jānis Grasis Dr.iur. Juridiskā zinātne 18.05.2018.
Ivars Brīvers Dr.oec. Ekonomika 23.07.2018.
Līga Peiseniece Dr.sc.administr. Vadībzinātne 16.08.2018.
Kārlis Ketners Dr.oec.

Vadībzinātne

Ekonomika

17.09.2018.

17.09.2018.

Inese Mavļutova Dr.sc.administr. Vadībzinātne 19.05.2019.
Andris Sarnovičs Dr.sc.administr. Vadībzinātne 23.09.2019.
Iļja Arefjevs Dr.sc.administr. Vadībzinātne 20.12.2020.
Dzintra Atstāja Dr.oec.

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

21.03.2021.

21.03.2021.