Konference 2010

Banku augstskolā
2010.gada 29. – 30.aprīlī notika

3.ikgadējā starpaugstskolu zinātniskā konference

„Uzņēmumu konkurētspēja vietējā un ārējā tirgū:
izaicinājumi un pieredze”

sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un
Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu.


Konferences galvenās tēmas:

1. Uzņēmumu loma tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.
2. Uzņēmumu dzīves cikla dinamika globalizācijas apstākļos.
3. Starptautiskās uzņēmējdarbības pieredze.
4. Klasteru loma uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā.
5. Jaunas pieejas uzņēmuma resursu un potenciāla mērīšanā un novērtēšanā.
6. Krīzes menedžments mazo valstu ekonomikā.

Pielikums

Prezentācijas A-G

Prezentācijas H-T

Prezentācijas V-Z