Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija

Banku augstskolas Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas

Izveidota ar 2016.gada 31.maija Banku augstskolas Senāta lēmumu

Banku augstskolas Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija  ir augstskolas struktūrvienība, kuras mērķis ir veikt pētījumus, aktualizēt ilgtspējas un efektivitātes metožu praktisko pielietojumu pētniecībā, studiju procesā, kā arī publiskā un privātā sektora uz ilgtspējas un efektivitātes principiem vērsto politiku, procesu, sistēmu un atsevišķu aktivitāšu izveidē vai īstenošanā.

Laboratorijas nosaukums angļu valodā ir  Laboratory of Sustainability, Efficiency and Effectiveness,  saīsināti– SustEfLab.

Laboratorijai ir šādi uzdevumi:

  • veikt pētījumus, veicināt augstskolā studējošo iesaistīšanu pētniecībā
  • popularizēt pedagoģiskās metodes, augstskolas zinātnisko darbību un augstskolas studējošo pētniecību;
  • līdzdarboties augstskolas studiju programmu īstenošanā;
  • sniegt konsultācijas, vadīt seminārus, meistarklases un citus publiskos pakalpojumus atbilstoši laboratorijas kompetencei un darbības virzienam

Laboratorijas vadītāja: Dzintra Atstāja

Kontakti:
SustEfLab@ba.lv