Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija

Banku augstskolas Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas

Izveidota ar 2016.gada 31.maija Banku augstskolas Senāta lēmumu

Banku augstskolas Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija  ir augstskolas struktūrvienība, kuras mērķis ir veikt pētījumus, aktualizēt ilgtspējas un efektivitātes metožu praktisko pielietojumu pētniecībā, studiju procesā, kā arī publiskā un privātā sektora uz ilgtspējas un efektivitātes principiem vērsto politiku, procesu, sistēmu un atsevišķu aktivitāšu izveidē vai īstenošanā.

Laboratorijas nosaukums angļu valodā ir  Laboratory of Sustainability, Efficiency and Effectiveness,  saīsināti– SustEfLab.

Laboratorijai ir šādi uzdevumi:

  • veikt pētījumus, veicināt augstskolā studējošo iesaistīšanu pētniecībā
  • popularizēt pedagoģiskās metodes, augstskolas zinātnisko darbību un augstskolas studējošo pētniecību;
  • līdzdarboties augstskolas studiju programmu īstenošanā;
  • sniegt konsultācijas, vadīt seminārus, meistarklases un citus publiskos pakalpojumus atbilstoši laboratorijas kompetencei un darbības virzienam

Laboratorijas vadītāja: Dzintra Atstāja

Kontakti:
SustEfLab@ba.lv

 

Projekti:

Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju

Inclusive Digital Education – a Tool to Understand Circular Economy

LZP FLPP  lzp-2020/1-0062 Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim 2020-2023

Vairāk par projektu: Quadruple Helix koncepts (QHC) 

LZP FLPP lzp-2020/2-0317 COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku

Apakšprogrammas 69.08.00 “Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020) pasākumā “Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Tehniskā palīdzība”” (līgums starp Vidzemes Augstskolu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Nr.IL/27/2020 (7-7/27), 09.04.2020.)

Banku augstskolas grants 2019/1 “Aprites ekonomikas biznesa modeļu un projektu pārvaldība Latvijas tautsaimniecībā”

Eiropas Savienības  fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto  personu profesionālās kompetences pilnveide”: “Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšana” (2019)

Banku augstskolas grants 2018/1 “Aprites ekonomikas perspektīvas Baltijas valstīs”

Eiropas Sociālā fonda projekts 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”, pamatmodulis VI “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība: personālvadība un darba vide” (2018.-2019. Mācību kursu materiālu sagatavošana un semināru novadīšana)

Transnacionāli vienotas reģionālās attīstības, loģistikas un mobilitātes vīzijas Ziemeļjūras – Baltijas koridoram izstrāde INTERREG VB projekta “North Sea Baltic connector of regions” (NSB CoRe) ietvaros” (2016-2018, telpiskās attīstības plānošanas speciālists)

Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalstīts projekts “Study tour “Social entrepreneurship in Russia” Kaliningrad 17-20th of July, 2018”.

The GREENT project (full name: “Blended Learning Design Methodology for Education in Green Entrepreneurship at Secondary Schools”) is funded by the Erasmus+ (2016-2017)

MM&A/Hill + Knowlton Strategies “Bigbank auto vērtības pētījums”