Vadības studiju virziens saņem akreditāciju līdz 2027. gadam

15.10.2021.

 

Šajā rudenī, 29. septembrī, Banku augstskola pēc vairāk nekā gadu ilgas sadarbības un izvērtēšanas procesa ir saņēmusi ziņu no Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) par aģentūras pieņemto lēmumu akreditēt Banku augstskolas studiju virzienu – “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Akreditācija šim studiju virzienam ir piešķirta maksimālajam termiņam, t.i., 6 gadiem – līdz 2027. gada 30. septembrim.

 

Šajā studiju virzienā ir izveidotas 5 studiju programmas: bakalaura programma „Biznesa procesu pārvaldība” (latviešu un angļu valodā); maģistra programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” (latviešu un angļu valodā); maģistra programma „Inovatīvā uzņēmējdarbība”; maģistra programma “Kiberdrošības pārvaldība” (latviešu un angļu valodā) un kopīgā doktora studiju programma „Biznesa vadība” (latviešu un angļu valodā, kopīgi īstenota ar RISEBA).

Liels darbs ir paveikts rektores Līgas Peisenieces un studiju prorektores Birutas Dzērves vadībā, iesaistoties katedrām un programmu direktoriem, programmu koordinatoriem un īpašs paldies jāsaka studiju programmu direktorēm – Elitai Lielajai, Lilitai Sparānei un Sintijai Derumai. Paldies visiem docētājiem, administratīvajam personālam, studentiem, absolventiem un sadarbības partneriem!

Studiju virziens tika akreditēts projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/008 “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās” ietvaros.

Sveicam savu augstskolu – BANKU AUGSTSKOLU ar šo panākumu un vēlam sekmes turpmākajā studiju virziena attīstītā un pilnveidē! Lai izdodas!