Studenti pēta pandēmijas ietekmi uz ekonomikas ilgtspēju un attīstības iespējām

30.07.2021.

Banku augstskola ir nodrošinājusi studējošo līdzdalību pētniecības projektu īstenošanā. Banku augstskolā 2021.gada jūnijā veiksmīgi tika aizstāvēti četri maģistra un divi bakalaura darbi LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”:

  • Līga Atstāja “Kiberdrošības riski un izaicinājumi attālinātā darba apstākļos Covid-19 pandēmijas ietekmē”;
  • Marta Vainovska “Elektromobilitātes nozares un tās atbalsta mehānismu attīstība Eiropā un Latvijā: COVID-19 ietekme”;
  • Paula Kraule “Dalīto pakalpojumu centru finanšu rādītāju analīzes nozīme darbības pilnveidošanā COVID-19 pandēmijas apstākļos”;
  • Valērija Kozlova “Neobankas digitālās platformas loma mileniāļu paaudzes finanšu pratības paaugstināšanā”;
  • Annija Jansone “Covid-19 ietekme uz SE “MOLLER BALTIC IMPORT” finanšu rādītājiem un to prognozi”;
  • Anete Brože-Pētersone ” Finanšu pratības ietekme uz uzkrājumu paradumu maiņu Covid – 19 laikā”.

Studentu darbi apskatīja tādus svarīgus ilgtspējas jautājumus, kas uzsvērti arī Eiropas Savienības attīstības stratēģijās – digitālā transformācija un ar to saistītu kiberdrošības risku samazināšana, uzņēmumu darbības pilnveidošana un finanšu ilgtspējas nodrošināšana pandēmijas seku mazināšanai, kā arī elektromobilitātes attīstības iespējas.

Banku augstskolas maģistrante un projekta pētniece Līga Atstāja, izstrādājot maģistra darbu par ar Covid-19 pandēmijas veicināto pāreju uz attālināto darbu un ar to saistītajiem riskiem, identificēja pandēmijas laikam specifiskā kiberapdraudējuma ietekmi uz nodarbināto paradumiem un darba devēju ieviestajiem risinājumiem, kā arī sniegto atbalstu un tā iespējām nākotnes darba organizācijā.

Līga Atstāja:

“Covid-19 pandēmijas laikā ieviestais attālinātais darbs nolūkā mazināt Covid-19 pandēmijas izplatību ir atšķirīga situācija no citām pārmaiņām līdz šim darba organizācijā. Tas notika strauji un netika ieviests plānveidīgi un pakāpeniski, nodrošinot nepieciešamos resursus un sistēmu nodrošinājuma kapacitāti. No nodarbināto skatu punkta tas bija saistīts ar būtiskām izmaiņām ikdienas paradumos un jauniem izaicinājumiem – komunikācijas sistēmu risinājumi, nepieciešamība iekārtot mājas biroju u.c.

Š.g. 2. jūlijā man bija iespēja ziņot Gruzijas Biznesa un tehnoloģiju universitātes starptautiskajā konferencē “EUMMAS-BTU International Conference “Initiative 5.0″” par maģistra darba pētījumu un tā rezultātiem. Nodarbināto attālinātā darba jauno paradumu, kiberrisku kontroles iespēju un citu ar attālināto darbu saistīto izaicinājumu izpēte var būt noderīga darba devējiem, ieviešot labākās prakses pieeju kiberrisku pārvaldībā atkarībā no pārstāvētās nozares specifikas, līdzšinējās digitalizācijas pakāpes un pieejas kiberdrošībai kopumā organizācijā. Darbs šajā pētījumā ļāva sasaistīt Banku augstskolas maģistra studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība” apgūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas ar zinātnisko izpēti.”

Banku augstskola kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un Liepājas Universitāti īsteno Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) Nr. lzp-2020/2-0317 “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”, sākot ar 2020. gada 1. decembri. Vairāk par pētījumiem un projektu: SDCE.ba.lv