Studenti labi novērtējuši BA hibrīdstudiju formātu un izmanto tā priekšrocības

22.11.2021.

Kā ik gadu Banku augstskolā arī šogad no 1.-8. oktobrim notika studējošo aptauja, lai noskaidrotu viedokli par šā gada septembrī gūto studiju pieredzi un studentu labsajūtu Banku augstskolā īstenotajā klātienes un hibrīda studiju formā. Aptaujā piedalījās 255 studējošie. Lai pilnveidotu studiju procesu un arvien paaugstinātu jaunā formāta studiju kvalitāti Banku augstskolā aptaujā iegūtā informācija un izteiktie viedokļi tika pārrunāti 22.oktobrī tiešsaistes sanāksmē ar Banku augstskolas vadību.

Kopumā Banku augstskolas hibrīdstudiju procesa kvalitātes vērtējums ir labs un sasniedz 3,9 piecu ballu skalā (1 – ļoti slikti, 5 – teicami), kas liecina par augstskolas spēju nodrošināt hibrīdformāta studijas atbilstoši studentu vajadzībām un interesēm. Iepriekšējā gadā attālināto studiju procesa kvalitātes vērtējums bija 3.61 (2020. gads), tātad augstskolā īstenotā formāta vērtējums ir paaugstinājies.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:

“Paldies visiem studējošajiem, kas piedalījās šajā aptaujā un sniedza savu viedokli, mums ir gandarījums par šādu novērtējumu! Ieklausīties studentu domās, vērtējumos – tas ir ļoti noderīgi visam BA personālam, turpmāk domājot par pilnveidojamām jomām, piemēram, nodarbību plānošanā un nodarbību vadīšanā. Mēs skaidri redzam, ka jauktā formāta jeb hibrīdstudiju pieeja ir studentiem pieņemama – studenti vēlas būt klātienē, bet vēlas arī attālināto studiju iespējas, ja rodas tāda nepieciešamība. Veidosim darba grupu, kurā būs gan akadēmiskā personāla, gan studentu pārstāvji, jo tagad ir nepieciešams jauns kvalitātes standarts tieši hibrīdstudiju formātam.“

Kā hibrīdstudiju priekšrocības studējošie ir novērtējuši:

· fleksibilitāti procesā
· iespēju studēt arī no mājām
· laika ietaupījumu (lieki nepavadot to ceļā)
· drošības sajūtu – iespēju ievērot distanci saskarsmē, kad tas nepieciešams.

Kā risināmi trūkumi minēta mazāka tiešsaistē studējošo iesaiste studiju procesā, zināma attālināšanās no grupas, salīdzinot ar klātienē studējošajiem, kā arī dažkārt nepietiekamas prasmes tehnikas jauninājumu lietošanā. Studiju procesā tiek izmantotas dažādas mācīšanās metodes: prezentācijas, grupu darbi, diskusijas, testi, situāciju analīzes, un nozīmīga ir arī pašu studējošo ieinteresēta attieksme – aktīva dalība nodarbībās, ieslēgtas kameras, diskusijas, jautājumu uzdošana un priekšlikumu izteikšana.

Savukārt docētāju skatījumā hibrīdstudiju kvalitāte ir vērtējama kā vidēja/laba (16 docētāju vērtējums no 19), norādot, ka varētu būt savlaicīgāks un elastīgāks nodarbību plānojums, operatīvāks tehniskais atbalsts, kā arī vēlama būtu ieslēgtu videokameru izmantošana visai grupai, risināmas lietas ir tādi gadījumi kā studējošo fiktīva pieslēgšanās nodarbībai

Attālinātā darba un studiju laikā, ikviens ir pakļauts šāda dzīves modeļa riskiem:

 

 

 

ARHĪVS: Par studiju novērtējumu 2020. gadā: https://www.ba.lv/augstskola/zina/33891/