Studē tālmācībā Banku augstskolā!

03.01.2024.
Iegūsti kvalitatīvu biznesa izglītību Banku augstskolā, studējot no jebkuras vietas pasaulē! 
Regulāra virtuālā tikšanās ar docētājiem un kursa biedriem nodrošinās identisku izglītību tai, ko iegūst pilna laika dienas grupu studenti. 
Modernas tālmācības studijas ir Tava iespēja ērtāk savienot studijas, darbu, vaļaspriekus un ģimenes dzīvi. 
Patstāvīgam mācīšanās procesam tiek nodrošināta pastāvīga piekļuve studiju materiāliem.

ZIEMAS UZŅEMŠANA BANKU AUGSTSKOLĀ LĪDZ 26. JANVĀRIM! UZZINI VAIRĀK ŠEIT!

 

īsā cikla profesionālā studiju programma

GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES

profesionālā bakalaura studiju programma

BIZNESA PROCESU VADĪBA

profesionālā maģistra studiju programma

FINANŠU VADĪBA

Piesakies studijām tālmācībā jau tagad!

 

PAR ZIEMAS UZŅEMŠANĀ PIEDĀVĀTAJĀM STUDIJU PROGRAMMĀM TĀLMĀCĪBĀ:

īsā cikla profesionālā studiju programma

GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES

Tautas gudrība vēsta, ka vienlīdz mierīgi pret naudu izturas tikai gudrie un grāmatveži. Taču, lai iegūtu šādu mierpilnu, izsvērtu un analītisku pieeju naudas lietām, grāmatvedim noteikti jāapgūst specifiskas zināšanas un prasmes, jābūt gatavam nepārtraukti apgūt jaunu pieredzi.
Banku augstskolas īsā cikla profesionālā studiju programma “Grāmatvedības un finanses” ir unikāla iespēja iegūt profesionālo augstāko izglītību, arī studējot attālināti un sestdienās. Tas nozīmē, ka var ērti apvienot vajadzīgās augstākās izglītības ieguvi ar darbu, ģimenes dzīvi un hobijiem.
 • Programma sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē.
 • Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā.

Studiju programmas valoda: Latviešu
Akreditēta līdz: 28.03.2029.
Studiju ilgums: 3 gadi
Iegūstamā kvalifikācija: grāmatvedis
Prakse: 18 nedēļas

Studiju programmas mērķis

Sagatavot piektāsprofesionālās kvalifikācijas līmenim grāmatvedis atbilstošus speciālistus, kuri plāno, organizē un vada organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti, novērtē, veic nepieciešamos aprēķinus un sagatavo finanšu pārskatus un nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par organizācijas finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem.

Ko tu iegūsi šajā programmā?

ZINĀŠANAS

 • Izpratne par grāmatvedības uzskaiti un organizēšanu, ekonomiskajām kopsakarībām un uzņēmumu darbības principiem. 
 • Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā un jaunu mērķu sasniegšanā.

PRASMES

 • Pilna saimniecisko darījumu uzskaitīšana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 
 • Statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatu sagatavošana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 
 • Uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķināšana, budžeta un finanšu plānošana, uzņēmuma finanšu rādītāju analizēšana. 
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana profesionālo uzdevumu veikšanai. 
 • Mācīties un strādāt savā profesijā kā individuāli, tā komandā vai komandas vadībā.

KOMPETENCES

 • Zināšanu un prasmju izmantošana grāmatvedības uzskaitei un organizēšanai. 
 • Finansiālo operāciju pilnas uzskaites plānošana, organizēšana un vadīšana. 
 • Nepieciešamo aprēķinu veikšana, finanšu pārskatu sagatavošana un analīze. 
 • Sadarboties un komunicēt ar klientiem un kolēģiem vietējā un starptautiskā vidē.
Kāds būs mans studiju grafiks?

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:00-21:10 – tiešsaistes nodarbības. Studiju materiāliem patstāvīgam mācīšanās procesam var piekļūt Jums pieejamā un ērtā laikā.

Kādas ir iestāšanās prasības?
 • Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments.
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu).

Studiju kursus un to aprakstu apskaties šeit: Grāmatvedība un finanses: Tālmācība

Piesakies studijām tālmācībā jau tagad!

profesionālā bakalaura studiju programma

BIZNESA PROCESU VADĪBA

Kļūsti par izcilu līderi biznesa procesu vadībā!
Šajā studiju programmā tu:
 • sagatavosies vadības amatiem dažāda mēroga vietējās un starptautiskās organizācijās, kā arī iegūsi prasmes, kā dibināt un vadīt savu uzņēmumu;
 • attīstīsi savas pašizaugsmes prasmes efektīvākai biznesa procesu vadībai;
 • apgūsi metodes, kā vadīt radošus projektus un izmantot jaunākās tehnoloģijas;
 • varēsi mācīties un iegūt praktisku pieredzi, kā risināt biznesa problēmsituācijas;
 • starpdisciplinārās mācībās apgūsi līderības, finanšu, organizācijas un uzņēmējdarbības procesu vadības pamatprincipus strauji mainīgas vides apstākļos.

Studiju programmas valoda: Latviešu
Akreditēta līdz: 30.09.2027.
Studiju ilgums: 5 gadi
Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmuma vadītājs
Prakse: 2. un 5. studiju gadā

Programmas mērķis:

Sagatavot izcilus līderus un biznesa procesu vadītājus darbam strauji mainīgos apstākļos.

Kāds būs mans studiju grafiks?

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:00-21:10 – tiešsaistes nodarbības. *Studiju materiāliem patstāvīgam mācīšanās procesam var piekļūt Jums pieejamā un ērtā laikā

Studiju kursus un to aprakstu apskaties šeit: Biznesa procesu vadība: Tālmācība

Piesakies studijām tālmācībā jau tagad!


profesionālā maģistra studiju programma

FINANŠU VADĪBA

Ja vēlies būt atbildīgs par uzņēmumu finanšu darbības stratēģiju, piesaistīt un plānot investīcijas, vadīt un organizēt uzņēmuma finanšu darbību, tad šī ir programma tev!

Absolvējot tu varēsi būt augsta līmeņa finanšu analītiķis darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Studiju programmas valoda: Latviešu
Akreditēta līdz: 28.03.2029.
Studiju ilgums: 1.5 gadi
Iegūstamā kvalifikācija: finanšu analītiķis
Prakse: 6 nedēļas

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finanšu analītiķis” prasībām augsti kvalificētus speciālistus, kuri izprot ekonomikas un finanšu tirgus attīstības kopsakarības un tendences. Attīstīt prasmi izzināt un izprast kopsakarības finanšu procesos, kā arī apgūt metodes un paņēmienus kā tos analizēt un izvērtēt, izmantojot augsti attīstītus informāciju tehnoloģiju sistēmu produktus.

Sagaidāmie studiju rezultāti

ZINĀŠANAS

 • Padziļinātas zināšanas par profesionālās jomas zinātnes atklājumiem. 
 • Finanšu risku novērtēšana un identificēšana.
 • Vietējā un starptautiskā tirgus finanšu vides analīze. 

PRASMES

 • Uzņēmuma finanšu prognozēšana un vadība, lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju un paaugstinātu tā pievienoto vērtību. 
 • Sarežģītu zinātnisko un profesionālo problēmu analīze, kritiska situācijas novērtēšana, aktuālo uzņēmuma finanšu vadības jautājumu risināšana, lēmumu pieņemšana un augsti kvalificētu profesionālo funkciju veikšana. 
 • Strādāt starptautiskā komandā, argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, labas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes. 

 KOMPETENCES

 • Izpratne un spēja uzņemties ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • Spēja integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu profesionālo zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā. 
Ko Banku augstskolas programma nodrošina?
 • Pētniecībā balstītas studijas un paplašinātu izpratni par kopsakarībām finanšu pārvaldības jomā.
 • Studiju programmu un procesu, kas tiek pilnveidots atbilstoši tautsaimniecības, starptautiskā finanšu tirgus un informāciju tehnoloģiju attīstībai.
 • Prasmes patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt finanšu pārvaldības problēmas vietējā un starptautiskajā vidē.
 • Studiju kursu, kas orientēts uz finanšu vadības pētniecisko metožu pielietošanu, jaunrades darba veicināšanu, ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • Iespējas iegūtās zināšanu izmantot praksē, integrējot finanšu jomas zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā vai profesionālās darbības metožu attīstībā, radīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • Attīstīt spēju strādāt komandā, starpkultūru vidē, un sadarboties ar dažādām ieinteresētām pusēm, argumentējot, izskaidrojot un diskutējot par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās nozares vai profesionālās jomas aspektiem.
 • Pilnveidot prasmi izvērtēt organizācijas finanšu riskus un izstrādāt priekšlikumus finanšu risku pārvaldības uzlabošanai.
 • Attīstīt iemaņas informācijas drošības lietošanā un aizsardzībā.
 • Motivēt studentus pastāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu līmeni, spējot sevi pašorganizēt un attīstot profesionālās prasmes atbilstoši digitālās transformācijas vides ietekmei.
 • Veicināt, lai studiju noslēguma darbos jaunākās pētniecības atziņas tiktu izmantotas aktuālo nozares problēmu risināšanai un lai iegūtās zināšanas varētu izmantot profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas.

 

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finanšu analītiķis”.
atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora līmeņa studijas. 

 

Studiju kursus un to aprakstu apskaties šeit: Finanšu vadība: Tālmācība


Piesakies studijām tālmācībā jau tagad!

Ziemas uzņemšana Banku augstskolā līdz 26.janvārim – Nenokavē!

īsā cikla profesionālā studiju programma

GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES

profesionālā bakalaura studiju programma

BIZNESA PROCESU VADĪBA

profesionālā maģistra studiju programma

FINANŠU VADĪBA

 

Jautājumu gadījumā, rakstiet uz Studiju informācijas daļu sid@ba.lv vai zvaniet pa tālruni +371 67360133.