Stingrākas prasības grāmatvežiem šodien nozīmēs kvalitatīvāku pakalpojumu uzņēmējiem nākotnē

18.08.2023.

No vairāk nekā pieciem tūkstošiem Latvijas grāmatvežu, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumu, tikai nepilna trešdaļa jeb 1628 ir saņēmuši licenci, daudziem licences saņemšanai trūkst nepieciešamā izglītība. 

Tiem grāmatvežiem, kuriem nav attiecīgās pirmā līmeņa augstākās profesionālās vai augstākās akadēmiskās izglītības kādā no minētajām jomām, drīz ir nepieciešams papildināt iegūto izglītību vai pārkvalificēties.

“Grāmatvedība ir nozare, kas uzliek augstu atbildību, tā pieprasa nepārtrauktu izglītošanos un pilnveidošanos, tāpēc prasības pēc augstākā izglītības līmeņa ir saprotamas, un no tā ieguvēji būs gan paši speciālisti, gan  uzņēmēji,” uzskata Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece.

Kā zināms, sākot ar šī gada 1. jūliju stājās spēkā izmaiņas likumā, kas nosaka, ka par licencētu ārpakalpojuma grāmatvedi var strādāt tikai tie, kuriem ir iegūta vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā izglītība grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā un vismaz triju gadu pieredze grāmatvedības jomā.

Likums paredz arī pārējās periodu. Proti, ja personai ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, iesniedzot VID dokumentu par izglītības apguvi, licenci varēs saņemt un tā būs derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam. Tomēr, lai licence būtu spēkā, ik gadu līdz 15. oktobrim VID būs jāiesniedz izziņa par mācību turpināšanu.

Reaģējot uz pieprasījumu, Banku augstskola piedāvā īsā cikla profesionālo studiju programmu “Grāmatvedība un finanses”. Tā ir unikāla iespēja iegūt profesionālo augstāko izglītību, arī studējot attālināti vai sestdienās. Studējot klātienē, tās aizņems 2.5 gadus, savukārt attālināti un neklātienē – trīs gadus.

Jaunais studiju tālmācības formāts ļauj Banku augstskolai savienot nozares aktualitātes ar tehnoloģijām: mācību process notiek attālināti, taču studējošajiem ir garantēta pieeja sadarbībai ar mācībspēkiem digitālajā platformā. Šis formāts palīdz savienot aktīvo profesionālo darbību ar studijām augstskolā, pat neizbraucot no pilsētas, kurā viņi dzīvo, ja mājvieta nav Rīgā.

Programma “Grāmatvedība un finanses” sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē.

Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot piektās profesionālās kvalifikācijas līmenim grāmatvedis atbilstošus speciālistus, kuri plāno, organizē un vada organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti, novērtē, veic nepieciešamos aprēķinus un sagatavo finanšu pārskatus un nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par organizācijas finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem.

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms. Tas apliecina grāmatveža kvalifikāciju, kā arī ļauj turpināt studijas bakalaura studiju 3. kursā.

Profesionāls grāmatvedis vienmēr būs pieprasīts! Kļūsti par augsti kvalificētu grāmatvedi ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē!