Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība” studijas uzsāk 12 jaunie doktoranti

10.01.2015.

9.janvāris Banku augstskolā bija svinīga diena divpadsmit jaunajiem doktorantiem, kuri uzsāk studijas starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība”. Starpaugstskolu doktora studiju programmu īsteno trīs augstskolas – Banku augstskola, Ventspils Augstskola un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības augstskola (RISEBA).

Studiju uzsākšanas svinīgajā pasākumā piedalījās un jaunos doktorantus sveica Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa vadības augstskolas rektore Irina Senņikova, Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra vadītājs Aivars Stankevičs, Promocijas padomes priekšsēdētājs profesors Vulfs Kozlinskis,starpaugstskolu doktora studiju programmas direktore Banku augstskolā Velta Vikmane, Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova un RISEBA prorektore zinātniskajā darbā Tatjana Vasiļjeva.  Savā pieredzē par studijām starpaugstskolu doktora studiju programmā dalījās Inga  Jākobsone – viņa pagājušā gada pavasarī ieguva doktora grādu vadībzinātnē, veiksmīgi aizstāvot promocijas darbu „Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs”.

„Uzņēmība, augsta motivācija, spēja plānot laiku, disciplinēt sevi un nekad neatlikt iesākto darbu – tie ir galvenie priekšnoteikumi veiksmīgām studijām, kuras noslēdzas ar izstrādātu un aizstāvētu disertāciju, un iegūtu doktora grādu,” par šīm vērtībām atgādināja un klātesošajiem tās novēlēja augstskolu pārstāvji.

Starpaugstskolu doktora studiju programmu trīs augstskolas uzsāka īstenot pirms astoņiem gadiem. Doktora studiju programmas direktore V.Vikmane uzsver, ka programma pamatā paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā un organizāciju vadīšanā. Studiju stratēģijas pamatā ir studentu pašu ieguldījums mācīšanās procesā, liels uzsvars tiek likts uz dalīšanos zināšanās un pieredzē. Promocijas darbi tiek izstrādāti par uzņēmējdarbībai un vadības zinātnes apakšnozarei svarīgiem un aktuāliem jautājumiem, doktorantiem apkopojot savu līdzšinējo biznesa pieredzi.

IMG_9609

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378