Projekta laikā četrās ES valstīs paaugstina skolēnu zināšanas par finanšu jautājumiem

27.11.2014.

Noslēgumam tuvojas starptautiskais Comenius mūžizglītības projekts „Finanšu pratības līmeņa paaugstināšana skolās”, kurā Banku augstskola un Āgenskalna Valsts ģimnāzija iesaistījušās kopā ar partneru augstskolām un ģimnāzijām no Austrijas, Vācijas un Beļģijas.

Austrijas pilsētā Grācā nupat notika projekta dalībnieku pēdējais seminārs un noslēguma konference, kurā Latviju pārstāvēja projekta vadītāja, Banku augstskolas Finanšu katedras asociētā profesore Inese Mavļutova, projekta pētniece Santa Bērziņa, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore Ināra Gaile un ekonomikas skolotājas Santa Kazaka un Nora Heinriksone.

Semināra laikā partneraugstskolu un ģimnāziju pārstāvji prezentēja projekta gaitā sasniegtos rezultātus. Tā, Beļģu augstskola projekta ietvaros izstrādājusi mācību spēli, vācu partneri sadarbojušies ar mācību priekšmetu skolotājiem, rosinot ar finanšu pratību saistītos jautājumus akcentēt iespējami vairākos priekšmetos sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Savukārt Austrijas partneri uzsvaru likuši uz finanšu jautājumu iekļaušanu svešvalodu priekšmetos.

Latvijas lielais sasniegums ir projekta laikā izstrādātais mācību metodiskais materiāls skolotājiem „Finanses”, kuru aicināti izmantot ne tikai ekonomikas, bet arī citu priekšmetu vidusskolu skolotāji. Metodiskais materiāls pagājušajā mācību gadā tika aprobēts četrās Latvijas vidusskolās. Finanšu izglītības projekta kopējos rezultātus Latvijas vidē un izstrādātos un aprobētos mācību materiālus konferencē Grācā prezentēja projekta vadītāja I.Mavļutova un  ekonomikas  skolotāja N.Heinriksone.

Projekta vadītāja I.Mavļutova uzsver, ka Banku augstskolai iesaiste projektā ļāvusi būtiski nostiprināt augstskolas zīmolu finanšu pratības jomā Latvijā. Banku augstskola kopā ar FKTK, PTAC, IZM, VISC, Komercbanku asociāciju un Latvijas Apdrošinātāju asociāciju iesaistījās Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020 izstrādē, un 2014.gada24.februārī parakstīja memorandu par stratēģijas ieviešanu. Jau divus gadus augstskola piedalās FKTK organizētās Finanšu izglītības nedēļās, kā arī Latvijas Bankas organizētājos metodiskajos  semināros skolotājiem. Tāpat augstskolas docētāji regulāri dodas ar bezmaksas lekcijām uz Latvijas  vidusskolām, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas jauniešu izglītošanā par finanšu jautājumiem.

Projekts „Finanšu pratības līmeņa paaugstināšana skolās” noslēgsies jau šā gada beigās, taču partneraugstskolas Grācā panākušas vienošanos turpināt sadarbību. Plānots, ka jau nākamā gada sākumā tiks rakstīts jauns pieteikums projekta turpināšanai, akcentējot attālinātas un interaktīvas apmācības lomu jauniešu izglītošanā par finanšu jautājumiem.

Pedagogu ievērībai: mācību metodiskais materiāls skolotājiem “Finanses” ir pieejams Banku augstskolas mājaslapā: https://www.ba.lv/node/3034. Lai saņemtu bezmaksas disku ar pilnu mācību metodisko materiālu ar testiem un uzdevumu atbildēm, rakstiet projekta pētniecei S.Bērziņai: santa.berzina@ba.lv .

Vairāk informācijas par projektu: https://www.ba.lv/node/3034 un http://financial-education.fh-joanneum.at/dissemination-material/