Sākusies pieteikšanās studiju vietām doktora programmā “Biznesa vadība”

10.11.2015.

No 2015.gada 9.novembra līdz 30.novembrim notiek pieteikšanās studiju vietām kopīgajā doktora studiju programmā “Biznesa vadība”. 

Programmu īsteno divas partneraugstskolas: Banku augstskola (BA) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA). Studiju programma pamatā paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā. Studiju stratēģijas pamatā ir studentu pašu ieguldījums mācīšanās procesā, daloties zināšanās, un patstāvīga mācīšanās procesa vadīšana. Situāciju analīzes un citi materiāli tiek izmantoti, lai attīstītu izpratni par teorijas pielietojumu, lai risinātu praktiska rakstura problēmas. Programmas ietvaros tiek piemērota uz pētījumiem balstīta pieeja, aplūkojot vadīšanas problēmas. Studiju programmas apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, patstāvīgā darba nodarbībās un konsultācijās ar zinātniskajiem vadītājiem. Līdztekus tradicionālajām darba formām  tiek praktizētas arī interaktīvās studiju un pētnieciskā darba metodes, kas aktivizē studējošo jaunu zināšanu izstrādes, analītisko iemaņu un pētniecisko prasmju apguvi: projekti, grupu darbs, radošie semināri, diskusijas, situāciju analīze, pētījumi. Doktora programmas īstenošanā – promocijas darbu vadīšanā, kā arī studiju kursu sagatavošanā un pasniegšanā, tiek iesaistīti arī sadarbības augstskolas – Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga), mācībspēki. Doktoranti un mācībspēki no BA, RISEBA un SSE Riga var arī līdzvērtīgi izmantot visu sadarbības partneru infrastruktūras un intelektuālos resursus, ieskaitot bibliotēku un zinātnisko rakstu datu bāzes.

Pieteikumu izskatīšana notiek katrā augstskolā atsevišķi.

Banku augstskolā (K.Valdemāra ielā 161, 607.kab) reflektantam jāiesniedz personīgi no 2015.gada 9.novembra līdz 30.novembrim šādi dokumenti:

 1. aizpildīta pieteikuma anketa, uzrādīts personu apliecinošs dokuments;
 2. augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra diplomu) un to pielikumu kopijas, uzrādot oriģinālus;
 3. pretendenta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (CV);
 4. pretendenta zinātniskais referāts (līdz 10 lpp.) vai publikāciju kopums atbilstoši pretendenta pētnieciskajām interesēm;
 5. pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija.

Svarīga informācija:

 • Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
 • Pieteikumu izskatīšana notiek līdz 2015. gada 4.decembrim.
 • Pieteikuma maksa 45,00 EUR jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas (rekvizīti).
 • Iestājpārbaudījums doktora studiju programmā notiks Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja noteiktajos laikos. Iestājpārbaudījums: pārrunas (t.sk. zinātniskā referāta prezentācija angļu valodā) 2015. gada decembra pirmajā nedēļā.
 • Nepieciešamā izglītība: maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā (kas ir apliecināta pretendenta CV) un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās.
 • Studiju maksa par pilnas programmas apguvi ir 9565,97 EUR.
 • Reģistrācija studijām un studiju līguma slēgšana– 2015. gada 17.decembrī.
 • Reģistrējoties pretendentam jāuzrāda pase un jānofotografējas.
 • Studiju sākums – 2016. gada 8.janvārī.
 • Pirmie studiju pasākumi – 2016. gada 9., 10.janvārī.

Plašāka informācija par programmu un aizstāvētiem promocijas darbiem pieejama šeit. Ar aizstāvētajiem promocijas darbiem var iepazīties Banku augstskolas bibliotēkā.