Pieteikšanās Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 8. grantu konkursam

04.10.2022.


Ņemot vērā līdz šim sasniegtos rādītājus, Latvijas Universitāte, doktorantūras grantu projekta ietvaros, ir izsludinājusi 8.grantu konkursu. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš šajā konkursā – 14.oktobris, ņemot vērā to, ka projekta beigu termiņš ir 2023.gada 31.oktobris, kas nosaka lēmumu pieņemšanas laiku un pēdējo darba līgumu noslēgšanas datumu ar granta saņēmējiem- 01.novembris. Šis ir pēdējais grantu konkurss projekta ietvaros, kā arī konkursā var pieteikties arī doktoranti, t.sk. 1. gada doktoranti. Ļoti gaidīti tiek arī jaunie zinātniskā grāda pretendenti, kuri plāno gada laikā izstrādāt promocijas darbu un iesniegt aizstāvēšanai. 

Grantu konkursā drīkst pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš:

 • ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām;
 • apņemas, ja saņemts grants, no darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža Projektā strādāt papildus citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā Universitātē vai pie Sadarbības partnera vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vismaz 30 (trīsdesmit) procentus no pilnas darba slodzes.

Obligāti iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu grantu konkursam (1.pielikums);
 • promocijas darba izstrādē paveiktais un plānotais atbilstoši NDP apstiprinātajam, ar laika grafiku ceturkšņos visā granta saņemšanas periodā (2. pielikums);
 • konkursa pieteikuma vērtēšanas veidlapa (3. pielikums);
 • publikāciju saraksts (pēdējo piecu gadu laikā), norādot datubāzi un pievienojot publikāciju pilna teksta kopijas. Ja publikācija vēl nav publicēta, bet ir pieņemta publicēšanai, norāda izdevniecību, pievienojot izdevēja apliecinājumu par tās pieņemšanu publicēšanai un publikācijas pilna teksta kopiju;
 • promocijas darba manuskripts esošajā gatavības pakāpē (1. semestra doktoranti iesniedz promocijas darba tēmas aprakstu). Pieteikumā norāda plānoto promocijas darba veidu – disertācija vai zinātnisko publikāciju kopa, vai zinātniskā monogrāfija;
 • doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta iepriekš vadīto studiju kursu un studentu pētniecisko darbu saraksts;
 • par papildu nodarbinātību iesniedzams viens no šajā punktā minētajiem dokumentiem granta piešķiršanas gadījumā:
  • fakultātes dekāna vai Universitātes institūta direktora elektroniski vai fiziski parakstīta rekomendācija par doktorantu vai zinātniskā grāda pretendentu kā potenciālo Universitātes darbinieku 30 (trīsdesmit) procentu apmērā no pilnas darba slodzes vai;
  • Sadarbības partnera, ja pieteikuma iesniedzējs ir nodarbināts kādā no šī Nolikuma 2. punktā minētajām Sadarbības partnera institūcijām, elektroniski vai fiziski parakstīts apliecinājums uzņemties saistības par doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta nodarbināšanu citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vismaz 30 (trīsdesmit) procentus no pilnas darba slodzes no darba līguma noslēgšanas brīža Projektā uz 12 mēnešiem;
 • Universitātes izsniegta izziņa par pabeigtu doktora studiju programmu (iesniedz tikai zinātniskā grāda pretendents).
Vairāk lasiet konkursa nolikumā.