Pēcdoktorantūras projekta ietvaros pētnieks uzstājas konferencē Štutgartē

16.07.2018.

Didzis Rūtītis ir sekmīgi turpinājis darbu pie projekta “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā” īstenošanas kā pilna laika pētnieks Banku augstskolas ietvaros.

Pētījums ir sadalīts trijos posmos, un otrajos 6 mēnešos ir īstenots aktīvs darbs pie pirmā posma ietvaros izvirzīto mērķu pabeigšanas, kas saistīti ar literatūras izpēti, kā arī eksperta interviju īstenošanu Latvijas IKT nozares izpētei un iesaistīto pušu apzināšana jaunuzņēmumu ekosistēmas izpētei. Tāpat ir uzsākts darbs pie otrā posma mērķu īstenošanas, kas saistāmi ar anketas izstrādi Latvijas IKT uzņēmumu aptaujāšanai.

2018.gada maijā un jūnijā pētnieks apmeklēja vairākus IKT nozares pasākumus (“TheNextWeb” Amsterdamā (Nīderlande), “Cebit 2018” Hanoverē (Vācija)) gan tīklošanās aktivitāšu īstenošanai, gan zināšanu un iemaņu papildināšanai par IKT attīstības tendencēm pasaulē.

2018.gada jūnijā pētnieks piedalījās ar referātu un prezentāciju “ICE/IEEE 2018” zinātniskajā konferencē Štutgartē, kur tālāk aprobēja projekta pirmajā posmā apkopotās zināšanas un secinājumus no literatūras analīzes. Iegūtie komentāri tika izmantoti, lai pilnveidotu zinātnisko rakstu ar literatūras analīzi. Savukārt, konferences īpašajā rakstu krājumā (Special Issue) tika publicēts raksta kopsavilkums (Abstract) par tehnoloģiju komercializāciju Latvijas IKT nozares telekomunikāciju uzņēmumos.

Pētnieks aktīvi sadarbojas ar citiem Banku augstskolas mācībspēkiem bakalaura līmeņa studiju studentu lietišķo pētījumu īstenošanā saistībā ar Latvijas jaunuzņēmumu vides izpēti un jaunu produktu veidošanas tendencēm Latvijas IKT nozarē.

Šajā laika posmā pētnieks ir aktīvi apmeklējis arī dažādus t.s. “meetup” formāta tīklošanās un izglītošanās pasākumus par jaunu produktu komercializācijas tēmām. Šādos pasākumus bieži vienkopus sastopami IKT nozares eksperti, ar kuriem neformālā atmosfērā iespējams apspriest IKT nozares aktualitātes. Šāda formāta pasākumi IKT nozarē un it īpaši jaunuzņēmumu vidē ir daudz populārāki nekā tradicionālas zinātniskās konferences, lai apmainītos ar pieredzi par dažādu tehnoloģiju un produktu attīstīšanu, kā arī lai dalītos ar zināšanām par novitātēm IKT jomā.

Tāpat pētnieks turpinājis sniegt eksperta konsultācijas komersantiem inovāciju komercializācijas īstenošanai dažādu IKT produktu attīstīšanai atšķirīgos posmos – gan pavisam agrīnā idejas stadijā, gan prototipa pilnveidošanas posmā, gan arī komercializācijas uzsākšanas posmos.

Didzis Rūtītis ir Banku augstskolas doktorantūras programmas “Biznesa vadība” absolvents, Banku augstskolas pēcdoktorantūras pētnieks, kas ievieš pētniecības pieteikumu “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā, (1.1.1.2/VIAA/16/089)”.
Projekts tiek līdzfinansēts no  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.