Novēlam veiksmīgu jauno akadēmisko gadu pētniecībā!

26.09.2023.

2023./2024.akadēmiskais gads ir iesācies ne tikai Banku augstskolas studentiem, bet arī Banku augstskolas pētniekiem. Pētniecība – tas ir rīks, kas palīdz izprast pasauli, palīdz rast atbildes uz jautājumiem. Pētniecība Banku augstskolai kā Zinātniskai institūcijai ir svarīga, jo tā mums palīdz labāk sagatavot nākamos speciālistus, nākamos līderus un zinātniekus, tātad – veidot nākotni!

Esam pagodināti, ka mūsu pētnieki projektu ietvaros tiek aicināti uz dažādiem starptautiskiem un prestižiem konsorcijiem, kā piemēram “START: SusTainAbile RoboTics, of a Horizon, Marie Skwodowska Curie Action, Doctoral Network”, kura mērķis ir nodrošināt finansējumu viena doktora grāda studenta uzņemšanai no katras dalībnieka institūcijas. Lepojamies, ka pētniecības projektu rezultāti tiek labi novērtēti, pamanīti un tiekam aicināti dalīties par pētījumu gaitu un rezultātiem, iegūto pieredzi arī starptautiskā mērogā. Novēlam arī šajā akadēmiskajā gadā mūsu pētniekiem sasniegt cerētos rezultātus, pozitīvus novērtējumus vietējā un starptautiskā mērogā!

Kā katru gadu, arī šogad Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) organizēja projektu konkursu, kurā kopā tika iesniegti 583 projektu iesniegumi, tai skaitā Banku augstskola kā iesniedzējs iesniedza 3 projektus, savukārt 1 kā projekta partneris.

Biruta Dzērve, Banku augstskolas Studiju un zinātnes prorektore:

Mūsu augstskolas pētnieku sasniegumi raisa apbrīnu un milzīgu lepnumu! Kolēģu veikums sadarbībā ar starptautiski atzītiem akadēmiskajiem un Banku augstskolas industriju partneriem tiek pamanīts un novērtēts ne tikai mūsu valstī, bet arī starptautiskā līmenī. Banku augstskolas pieredzējušie pētnieki: profesore Dzintra Atstāja, profesore Tatjana Volkova, profesore Inese Mavļutova, asoc.prof. Aivars Spilbergs ir kļuvuši par paraugu un atbalstu kolēģiem, kuri vēl tikai sāk veidot uz augstāku izcilības pakāpi vērstu zinātniskās pētniecības darbību Banku augstskolai prioritārajās pētniecības jomās, lai kvalificētos dalībai Latvijas un ES līmeņa pētniecības un izstrādes programmu projektos.

Kolēģu pieredze ir augsti novērtēta LZP, jo par LZP ekspertiem dažādās zinātņu grupās apstiprināti mūsu kolēģi:

  • Profesore Dzintra Atstāja (LZP Sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekle):
    • Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība, Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija, Izglītības zinātne
    • Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas, Būvniecības un transporta inženierzinātne
  • Profesore Tatjana Volkova, profesore Inese Mavļutova, asociētā profesore Elīna Miķelsone, asociētā profesore Natālija Cudečka-Puriņa, docents Didzis Rūtītis un pētnieks Māris Purviņš:
    • Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

Esam lepni, ka projekts “Assessment of resources and processes for implementing circularity and the Green Deal in the tourism system (CirToS)” ir izturējis milzīgo konkurenci un saņēmis FLPP atbalstu un finansējumu tā realizēšanai. Apsveicam projekta dalībniekus – no Banku augstskolas puses: profesori Dzintru Atstāju, lektori Ingu Uvarovu, un novēlam izturību, neizzūdošu darba sparu un gandarījumu par rezultātiem!

Projekta vadītāja Agita Līviņa, Vidzemes Augstskolas vadošā pētniece un profesore:

Ir liels gandarījums par ekspertu novērtējumu un Latvijas Zinātnes Padomes doto zaļo gaismu pētniecības projektam “Resursu un procesu novērtējums apritīguma un zaļā kursa ieviešanai tūrisma sistēmā” sadarbībā ar Banku augstskolas pētnieku komandu. Sadarbība ar Banku augstskolas pētniekiem ilgtspējīga tūrisma un atpūtas nozares pēt-niecībā ir aizsākusies jau desmit gadus atpakaļ. Šis ir pirmais kopīgais pētniecības projekts abām institūcijām, kurā piedalīsies gan pētnieki, gan doktoranti no abām augstskolām. Šajā pētniecības projektā tūrisma sistēma tiks pētīta ka vienots kopums, kuru veido seši apakšvirzieni: tūristu mītnes, ēdināšanas pakalpojumi, transporta no-drošinātāji, tūristu piesaistes (muzeji, tematiskie parki, aktīvā atpūta, dabas parki, kul-tūras mantojums, zoo, darbnīcas), pasākumu organizatori un ceļojuma organizētāji, tūrisma informācijas sniedzēji, NVO, galamērķa pārvaldītāji. Pētījuma procesā esam plānojuši līdziesaistīt 10-12 organizācijas kā pilotorganizācijas, lai novērtētu sākotnēji nepieciešamos resursus un procesus apritīguma ieviešanai. Lai runā pētniecības starprezultāti un rezultāti, tagad strādāsim!

Otrs projekts, kurš drīzumā papildinās Banku augstskolas pētniecības projektu sadaļu, ir projekts “Scale-Up and Scale-Out Sharing Capacity for Sustainable Urban Transformation”. Šo projektu apstiprināja starptautiska Eiropas mēroga aģentūra DUT (Druving Urban Transitions), kura fokusējas uz prasmju un instrumentu attīstību, lai notiktu pilsētu pārmaiņas un veicinātu steidzami nepieciešamās pilsētu pārvērtības ilgtspējīgai nākotnei ar uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētās. Sveicam pētnieku komandu!

Arī Banku augstskolas jaunie pētnieki – doktorantūras studiju programmas “Biznesa vadība” studenti un Banku augstskolas lektori Airita Aksjoņenko un Eduards Aksjoņenko šajā vasarā ir strādājuši un piedāvā izlasīt pētniecisko kopdarbu “What Are the Key Components and Contributing Factors for Effective Feedback System for Training Programs Within a Field of Business Administration?”, kas tika publicēts un prezentēts 2023. gada augusta konferencē 10th International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies (#IHIET). Lepojamies ar kolēģu panākumiem!

Šo pētījumu finansēja projekts “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”, Nr. 8.2.2.0/20/I/008.

Andris Nātriņš, Eksperts pētniecības jautājumos Banku augstskolā:

Šobrīd Banku augstskolā ir izveidojusies dinamiska pētniecības kultūra, kas sniedz iespēju uzskatāmi parādīt potenciāliem sadarbības partneriem starptautiskā mērogā ne tikai to, ko mēs darām, bet arī to, ko spējam paveikt. Pavisam drīz mums būs pieejami jauni instrumenti un finansējums Atveseļošanas noturības mehānisma ietvarā, kas radīs nosacījumus šī potenciāla tālākai izaugsmei. Novēlu kolēģiem tam labi sagatavoties un izmantot šīs iespējas, kā arī piesaistīt jaunus partnerus un pētniecībā motivētus dažādu nozaru profesionāļus, lai šajā mākslīgā intelekta straujās attīstības, digitālo tīklojumu un lielo datu ekosistēmas laikmetā Banku augstskola kļūtu par aktīvu un ietekmīgu biznesa un finanšu kompetenču izcilības centru ne tikai Latvijā, bet daudz plašākā ģeogrāfiskā areālā!

Zinātniskā darbība Banku augstskolā ir vērtējama sasaistē ar šādām galvenajām tās dimensijām:

  • pētniecības sasaiste ar studiju procesu (studiju mērķiem un rezultātiem);
  • Banku augstskolas docētāju un pētnieku īstenotā zinātniskā darbība atbilstoši katedru zinātniskajiem virzieniem, docētāju pašu zinātniskajām interesēm (tostarp doktorantu vai maģistrantu un docētāju – zinātnisko vadītāju sadarbības ietvaros) vai pētniecības projektiem, kuros ir iesaistījušies Banku augstskolas docētāji un pētnieki (tostarp arī sadarbības projektos ar citām augstskolām vai zinātniskajām institūcijām), kā arī komerciālās interesēs Banku augstskolas vai nodibinājuma „Banku augstskolas pētniecības centrs” veiktajiem pasūtījuma pētījumiem.

Banku augstskolā 2023. gadā veiksmīgi realizētie un šobrīd aktīvie pētniecības projekti: