Noslēdzies ESF Projekts Nr.8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai”

10.05.2023.

 

2023. gada 10. maijā noslēdzas ESF Projekts Nr.8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai”.

Laikā no 2019.g. 1.janvāra līdz 2023.g.10.maijam projektā tika īstenoti daudzveidīgi mācību pasākumi, kuru ietvarā 15 docētāji pilnveidoja angļu valodas zināšanas akadēmiskajam un zinātniskajam darbam un sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem, 34 docētāji pilnveidoja līderības prasmes, sadarbības kompetenci ar industriju vai piedalījās mācības, kas attīsta mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem, tostarp pilnveidojot pielietojamās metodoloģijas digitālo studiju materiālu sagatavošanā un studiju procesa nodrošināšanā, 2 akadēmiskā personāla pārstāvji stažējās pie komersanta, lai iepazītos ar mūsdienu industrijas aktualitātēm. Projektā tika nodarbināti 5 ārvalstu docētāji, kas ļāva palielināt akadēmiskā personāla ar starptautisku pieredzi īpatsvaru, kas docē Banku augstskolā studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Lai nodrošinātu augstskolas akadēmiskā personāla ataudzi, 3 doktoranti tika iesaistīti akadēmiskajā darbībā projekta laikā, no kuriem 1 doktorants ir aizstāvējis promocijas darbu un turpina docēt Banku augstskolā vēlētā akadēmiskā personāla statusā.

Projekts ir sniedzis būtisku ieguldījumu Banku augstskolas attīstībā, nodrošinot nepārtrauktu akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanu, tostarp, operatīvi reaģējot uz ārējās vides izmaiņām un izaicinājumiem.

“Augstskolā ir iedibināta augsta personāla kvalifikācijas pilnveides kultūra un projekts lielā mērā to ir atbalstījis. Savā izaugsmē ne brīdi neapstājamies – audzējam savas zināšanas un prasmes regulāri, lai attīstītu mūsu Banku augstskolas studentus!”, uzsver augstskolas rektore Dr. Līga Peiseniece.