Līdz 7. maijam atvērta pieteikšanās zinātnieku (profesoru) grantu konkursā humanitārajās un sociālajās zinātnēs

04.04.2024.

Zinātnieki ir aicināti līdz šī gada 7. maijam pieteikties Latvijas Universitātes un Banku augstskolas akadēmiskās karjeras zinātnieku (profesoru) grantu konkursam humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Grantu konkursu Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros organizē Latvijas Universitāte un Banku augstskola.

Zinātnieku (profesoru) grants ir individuāls grants, kas vērsts uz projekta pieteicēja akadēmiskās karjeras attīstību ar mērķi radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, atbalstot izcilāko zinātnieku individuālos pētniecības projektus, sagatavojoties garantētās nodarbinātības jeb tenūras sistēmas ieviešanai Latvijā.

Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz grantu, projekta iesniedzējam ir jābūt Latvijas vai ārvalstu zinātniekam humanitārajās vai sociālajās zinātnēs, kuram ir vismaz trīs gadu pieredze vadošā pētnieka amatā vai tam līdzvērtīga pieredze atbilstošā amatā, ir vismaz trīs publikācijas Web of Science Core Collection,  SCOPUS vai ERIH PLUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai zinātniska, individuāla monogrāfija pēdējos piecos gados, kā arī ir pieredze vismaz divu zinātnisku projektu vadībā.

Viena projekta maksimālais finansējuma apjoms projekta īstenošanas laikā nepārsniedz 69 062 euro, ko veido zinātnieka (profesora) atlīdzības izmaksas līdz 2795 euro mēnesī par projektā paredzēto 0,5 slodzi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, projekta īstenošanas izdevumi, kā arī pētniecības pieteikuma administrēšanas un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 3%  no pētniecības pieteikuma attiecināmajām izmaksām.

Pieteiktā projekta kopējais īstenošanas laiks ir līdz 18 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 28. februārim.

Konkursa pieteikumu reģistrācija tiek uzsākta ar šī sludinājuma publicēšanas brīdi un ir atvērta līdz 2024. gada 7. maijam. Lai pretendētu uz grantu, zinātniekam līdz 2024. gada 7. maijam jāinformē LU Akadēmiskā departamenta Zinātnes projektu nodaļa par dalību zinātnieku grantu konkursā, elektroniski  aizpildot pieteikuma formu https://ej.uz/registracijas_veidlapa_zinatnieku_grantu_konkursam

Grantu konkursa nolikums pieejams šeit: NOLIKUMS

Grantu konkurss norisinās saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 721 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi”, lai nodrošinātu zinātnieku (profesoru) grantu piešķiršanu, konsolidējot Latvijas Universitāti un Banku augstskolu. Akadēmiskās karjeras zinātnieku (profesoru) granti tiek piešķirti no Atveseļošanas fonda un valsts budžeta līdzekļiem un administrēti Ministru kabineta noteikumos paredzētā Latvijas Universitātes un Banku augstskolas kopīgā projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros.