KONKURSS Banku augstskolas padomes amatiem turpinās līdz 25. novembrim

05.11.2021.

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ.Nr. 90000022399) izsludina konkursu uz Ministra kabineta virzītu
Banku augstskolas padomes locekļu amatiem (divas amata vietas, termiņš: četri gadi)

Valsts augstskolas padome ir koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības:

● Atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.

● Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus.

● Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

● Darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu Banku augstskolas padomes locekļa amata pienākumus:

● ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);

● praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);

● pieredze finanšu, apdrošināšanas nozarē un ar to saistītajās nozarēs (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

● Profesionālā pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas to apliecina):

● finanšu vadībā un auditā;

● risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā;

● starptautiskajā sadarbībā.

● Vadības pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina):

● sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;

● komandas un iesaistīto pušu vadībā;

● vismaz trīs gadu valdes vai padomes vadības pieredze vidējā vai lielā uzņēmumā vai organizācijā finanšu, audita un risku vadības jomā;

● investīciju, t.sk. ziedojumu piesaistē.

● Pārmaiņu vadības pieredze.

● Izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.

● Izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai.

● Prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas).

● Komunikācijas un argumentācijas prasmes.

● Angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt pašvērtējumu par angļu valodas zināšanu līmeni).

Kandidātu atbilstību Banku augstskolas padomes locekļa amatam vērtēs šādās kompetencēs: stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence), pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana.

Atlases noslēgumā visaugstāko vērtējumu guvušais kandidāts tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Valsts augstskolas padomes kompetence ir noteikta Augstskolu likuma 14.² pantā, pieejams https://likumi.lv/ta/id/37967#p14_2.

Mēneša atlīdzība: atbilstoši Augstskolu likuma 14.1 panta 16. daļas noteiktajam padomes locekļu amata atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Banku augstskolas akadēmiskā personāla vidējo atalgojuma līmeni — padomes locekļa mēneša atalgojumu pielīdzina iepriekšējā gada akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam līdz 1,543 euro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

1. fiziskas personas apliecinājumu par piekrišanu dalībai atlasē, ja pieteikumu iesniedz sabiedrības pārstāvis (fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā arī Augstskolu likumā noteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija);

2. motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam:

2.1. iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās un vadības pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, atlases komisija uzskata, ka kandidātam nav šādas pieredzes);

2.2. iekļaut apliecinājumu atbilstībai Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.

3. kandidāta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā lūdzam norādīt pašvērtējumu par latviešu valodas un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru);

4. kandidāta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kandidātiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 25. novembrim (ieskaitot), iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi augstskolu.padomes@izm.gov.lv ar norādi “Banku augstskolas padomes loceklis”.

Informējam, ka atlase noritēs 3 kārtās šādi:

1. kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz interviju, kuras laikā atlases komisija padziļināti novērtēs kandidāta atbilstību darbam Banku augstskolas padomē, kā arī kandidātiem, kuri tiks virzīti 2.kārtai, atlases komisija lūgs iesniegt redzējumu prezentācijas formā par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kopsakarā ar Banku augstskolas darbības prioritātēm. Banku augstskolas stratēģija pieejama šeit: https://www.ba.lv/augstskola/dokumenti/;

3.kārtā iekļuvušajiem kandidātiem tiks vērtētas kompetences noteiktajās darba pieredzes jomās.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1) kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases nominācijas norisi;

2) kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Uzziņām: tālrunis 67047949 vai 67785689, e-pasts: augstskolu.padomes@izm.gov.lv.