Ievēlēts Banku augstskolas Senāts

23.09.2021.

Banku augstskolas Satversmes sapulce 21.09. ir ievēlējusi jaunu augstskolas Senātu:

Augstskolas Senātu ievēl uz 3 gadiem. Saskaņā ar Banku augstskolas Satversmi Senāts apstiprina kārtības un noteikumus, kuri regulē visas augstskolas darbības jomas, ievēl docentus, lektorus, asistentus, vadošos pētniekus, pētniekus un katedru vadītājus, apstiprina studiju programmu direktorus un prorektorus, studiju programmas, lemj par augstskolas struktūrvienībām, apstiprina budžetu un nosaka studiju maksas, veic arī citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Līdz 2021. gada 30. novembrim jaunievēlētais Senāts turpinās pildīt Banku augstskolas Satversmē paredzētās funkcijas pilnā apjomā, kā arī, ja nepieciešams, pildīs dažus augstskolas padomei noteiktos pienākumus, kura tiks izveidota ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.novembrim.

Augstskolas padome turpmāk būs atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošinās tās darbību saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt augstskolas Senāts pēc padomes darbības uzsākšanas būs koleģiāla augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas būs atbildīga par augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts pārvaldīs augstskolas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas.