Grantu konkurss doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem – 4.kārta

28.03.2022.

 

Latvijas Universitāte ir izziņojusi 4. kārtu grantu konkursā doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem ar mērķi nodrošināt atalgojumu doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijā – arī Banku augstskolā. Pieteikšanās doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu ceturtajam grantu konkursam ir atvērta līdz 7. aprīlim. Lēmumu par granta piešķiršanu plānots pieņemt līdz 2022. gada 16. maijam.

Atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem projektā ir paredzēts ar mērķi sekmēt viņu akadēmisko darbību, pēc dalības projektā nodrošinot skaidru doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās karjeras izaugsmi.
Uz grantu konkursā drīkst pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš atbilst visiem šiem nosacījumiem: ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām; apņemas viena gada laikā kopš darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža projektā promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai zinātniskā doktora grāda ieguvei un aizstāvēt to līdz 2023. gada 31. oktobrim; apņemas no darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža projektā strādāt papildus citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā Latvijas Universitātē vai pie sadarbības partnera vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vismaz 30 procentus no pilnas darba slodzes.

Nolikums grantu konkursa 4. kārtai

Vairāk par grantu konkursa 4.kārtu: https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/70997/.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).