Docētāji apgūst jaunas prasmes interaktīvai attālināto studiju norisei – hibrīdlekciju vadīšana

29.01.2021.

Banku augstskolā docētāji 2021.gadu iesākuši, apgūstot jaunas zināšanas un trenējot prasmes attālinātā un kombinēta studiju procesa kvalitatīvākai un efektīvākai nodrošināšanai.

No 2021.gada 18.janvāra līdz 5.februārim docētājiem notiek intensīvas mācības “Hibrīdlekciju sagatavošana un vadīšana”. Mācību kurss tiek īstenots attālināti, nodarbības organizējot nelielās grupās, nodrošinot iespējas ikvienam pilnvērtīgi piedalīties un praktiski darboties kvalificētu ekspertu vadībā. Mācību kursa saturs izvēlēts mērķtiecīgi, atbilstoši pašlaik esošajai situācijai, kad ārkārtīgi būtiski nodrošināt izglītības kvalitāti, kā arī dažādot docētāja izmantotās mācību metodes attālinātā studiju vidē. Ikvienam mācību kursa dalībniekam ir iespēja iepazīt gan kombinēta, gan attālināta studiju procesa nianses, sniegtās iespējas un izaicinājumus.

Mācību kursa ietvarā docētāji noklausās gan teorētisku ievadlekciju “Attālināta studiju procesa īstenošana” un dalās pieredzē, kā arī mazākās grupās praktiskajās nodarbībās papildina zināšanas šādās tēmās: “Zoom platformas iespējas lekciju un nodarbību, pārbaudījumu organizēšanā”, “Interaktīvs studējošo grupu darbs un reāllaika atgriezeniskā saite rīkos Miro un Mentimeter”, “Attālinātu svešvalodu studiju kursu vadīšana: pieredze un piemēri”, “Video satura izveides un apstrādes pamati”. Tādējādi mācību dalībniekiem ir iespēja aktīvi praktiski līdzdarboties dažādu studiju procesu atbalstošu un papildinošu digitālu rīku apguvē, papildinot jau esošās intuitīvi un mēģinājumu ceļā apgūtās prasmes un iemaņas.

Banku augstskolas studiju prorektore Biruta Dzērve atzīst: “Pašreizējā situācija kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā mums ir radījusi daudz šķēršļu, grūtību un izaicinājumu, taču vienlaikus arī liek mācīties, pielāgoties, atrast labākos risinājumus un nekad neapstāties pie jau zināmā! Augstskolas docētāju atsaucība, prasmes un erudīcija ir tā, kas paver iespējas studentiem piedāvāt arvien vērtīgāku studiju laiku. Noteikti izmantosim šajā laikā apgūtās prasmes arī laikā pēc pandēmijas.”

Akadēmiskā personāla mācības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/007 “Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana” ietvaros.