Darba devēji kā labāko augstskolu finanšu un uzņēmējdarbības izglītības iegūšanai rekomendē Banku augstskolu

17.06.2015.

Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Finanses” ir trešā darba devēju ieteiktākā, bet bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” – piektā ieteiktākā starp vairāk nekā pieci simti studiju programmām Latvijā.

Šādu novērtējumu programmas saņēmušas Latvijas Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2015. gada darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā. Darba devēju ieteiktāko augstskolu topa pieciniekā Banku augstskola 2015. gadā iekļuvusi jau ceturto gadu pēc kārtas. Katru gadu aizvien vairāk darba devēju izsaka savu viedokli, iesakot gan pieprasītākās profesijas, gan izglītības iestādes, kurās, pēc viņu līdzšinējās pieredzes, iespējams gūt darba tirgum atbilstošākās zināšanas un prasmes šajās profesijās. Šogad TOPa veidošanā piedalījušies 2046 darba devēji, iesakot kopumā 101 mācību iestādi, kura piedāvā apgūt dažādas specialitātes. Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs TOPa rezultātus komentē kā likumsakarīgus, ņemot vērā augstskolas ciešo sadarbību ar darba devējiem, nodrošinot prakses un īstenojot studentu lietišķos pētījumus. Darba devēja viedoklis tiek uzklausīts studiju programmu satura un studiju procesa pilnveidošanai.

Augsta absolventu nodarbinātība

Absolventu un darba devēju aptauju rezultāti liecina par augstu nodarbinātību Banku augstskolas absolventu vidū, kā arī par atalgojuma līmeni, kas būtiski pārsniedz vidējo nozarē. Banku augstskolas absolventi ir pieprasīti darba tirgū, jo jau studiju laikā iekļaujas biznesa vidē Latvijas un ārvalstu uzņēmumos. Augstskolas studenti bieži turpina karjeru uzņēmumos, kuros bijuši praksē. Studiju grafiks vecākajos kursos ļauj sekmīgi apvienot studijas ar darbu. Darba devēji uzrunā Banku augstskolas studentus, aicinot pieteikties aktuālajās vakancēs, arī augstskolas organizēto ikgadējo Karjeras dienu ietvaros.

Banku augstskolu ir absolvējuši daudzi augsta līmeņa profesionāļi, finanšu speciālisti un vadītāji, kā arī veiksmīgi uzņēmēji. Viņu izveidotā Banku augstskolas absolventu asociācija ir laba platforma gan kontaktu veidošanai, domu apmaiņai un absolventu profesionālajai sadarbībai, gan arī esošo un nākamo Banku augstskolas studentu atbalstam.

Prakses vietas visiem studentiem

Banku augstskolā students iegūst ne tikai teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet arī kvalifikāciju. Studiju laikā students iziet vairākas prakses un iegūst arī profesionālas zināšanas, kas ir būtiskas, lai uzsāktu darba gaitas jau studiju laikā vai uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas. Augstskolas Karjeras centrs nodrošina katra studenta vēlmēm un stiprajām pusēm atbilstošākās prakses vietas pie vadošajiem darba devējiem nozarē. Studiju laikā students praksi iziet vairākas reizes dažādos uzņēmumos un organizācijās, tādējādi iegūstot profesionālas zināšanas un prasmes, kas veicina iekļaušanos darba tirgū jau studiju laikā vai uzreiz pēc absolvēšanas.

Kompetencēs balstītu studiju pamatā ir augstskolas ciešā saikne ar biznesa vidi, tai aktīvi sadarbojoties ar ekspertiem un nozares speciālistiem studiju programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī augstskolas stratēģisko attīstības virzienu noteikšanā. Banku augstskolas veiksmīgā un ilglaicīgā sadarbība ar Latvijas, kā arī ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām ļauj nodrošināt prakses vietas visiem studentiem. Pateicoties teorētiskajām zināšanām un praktiskajai pieredzei, kas iegūta studiju laikā, mūsu absolventi ir pieprasīti un augstu novērtēti gan Latvijas uzņēmumos un valsts pārvaldē, gan arī starptautiskās organizācijās.

Uzsvars uz finanšu kompetenci un svešvalodām

Visās studiju programmās tiek likts uzsvars uz finanšu kompetenču attīstīšanu. Studenti padziļināti apgūst arī svešvalodu (angļu vai vācu), attīstot prasmi komunicēt, un risināt ar uzņēmējdarbību un finansēm saistītus jautājumus dažādās lietišķās situācijās un biznesa vidē. Studenti attīsta lietišķās sarakstes iemaņas un runas prasmes atbilstoši starptautiski pieņemtiem principiem.

Visiem Banku augstskolas studentiem ir iespēja doties ERASMUS studijās un praksē uz sadarbības partneru augstskolām vai uzņēmumiem ārzemēs, piedalīties starptautiskos projektos un apmeklēt vieslektoru lekcijas.

Vairākas studiju programmas tiek pilnībā īstenotas arī angļu valodā. Banku augstskolā ir iespēja studēt starptautiskā studiju vidē kopā ar ārvalstu studentiem. Tas sniedz iespēju ne tikai iegūt starptautisku pieredzi, bet arī uzsākt profesionālo un biznesa kontaktu dibināšanu jau studiju laikā.

Augstskolas ilggadējā un veiksmīgā sadarbība ar Šveices biznesa skolu (SBS Swiss Business School), sniedz augstskolas studentiem iespējas gan bakalaura, gan maģistra līmenī vienas programmas ietvaros papildu Banku augstskolas diplomam iegūt arī Šveices biznesa skolas diplomu. Šo studiju programmu īstenošanai Šveices biznesa skolas profesori lekcijas vada Banku augstskolā.

Uzticama un starptautiski atpazīstama augstskola

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos. Visas Banku augstskolas studiju programmas ieguvušas visaugstāko novērtējumu augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanā un akreditētas uz maksimālo termiņu – līdz 2019. gadam.

Banku augstskola ierindota starp 1000 labākajām biznesa skolām pasaulē Eduniversal starptautiskajā biznesa skolu reitingā. Šajā reitingā īpaši augstas vietas ieņem augstskolas īstenotās maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība” un „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”.

Pēc Lielbritānijas izcilības standarta „Investor in Excellence” sertificētā Banku augstskolas kvalitātes vadības sistēma apliecina augstskolas kā izcilas organizācijas statusu un kvalitātes vadības nodrošināšanā ierindo starp vadošajām Baltijas valstu augstākās izglītības iestādēm.

Banku augstskola ir pirmā Latvijas augstskola, kurai piešķirta prestižā Eiropas kredītpunktu pārneses atzinības zīme, kas apliecina augstskolas izcilību Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) un diploma pielikumu (DS) izmantošanā. Tas garantē studentiem augstskolā apgūto studiju kursu un saņemto diplomu starptautisku salīdzināmību un atpazīstamību.

Studiju kvalitāti apliecina daudzu starptautisku ekspertu augstais studiju programmu novērtējums, kā arī absolventu sasniegumi profesionālajā darbībā, biznesa vidē un arī turpmākajās studijās Latvijā un ārvalstu augstskolās. Augstskolas spēja studiju satura veidošanā, kā arī studiju procesa, prakses un lietišķās pētniecības īstenošanā sadarboties ar finanšu un biznesa pasauli nodrošina Banku augstskolas labo reputāciju augstākās izglītības telpā.

Studiju maksa un uzņemšanas nosacījumi

Banku augstskola ir valsts augstskola, tādēļ visi tās ieņēmumi no studiju maksas tiek ieguldīti augstas studiju kvalitātes nodrošināšanā, labāko docētāju piesaistē, mūsdienīgu mācību līdzekļu un ērtas studiju infrastruktūras attīstīšanā.

Laba izglītība ir investīcijas savā nākotnē, tāpēc ir svarīgi izvēlēties kvalitatīvu un atpazīstamu augstskolu un studiju programmu. Banku augstskolā gada studiju maksa koledžas programmās ir sākot no 1 480 EUR, bakalaura programmās – sākot no 1 900 EUR, maģistra – sākot no 2 000 EUR, doktora studijām – 3 000 EUR gadā.  Visās studiju programmās ir iespēja izmantot valsts garantēto studiju kredītu. Daudzi darba devēji sedz savu labāko darbinieku studiju izmaksas. Banku augstskolā pastāv plaša studiju maksas atlaižu sistēma, kā arī augstskolas izcilniekiem tiek piešķirtas augstskolas mecenātu stipendijas.

Potenciāliem studentiem jābūt labiem rezultātiem latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas centralizētajos eksāmenos, stiprai motivācijai attīstīties un interesei finanšu un biznesa jomās.