Banku augstskolas Studentu pētniecisko darbu konference 16. aprīlī

06.04.2015.

2015. gada 16. aprīlī notiks ikgadējā Banku augstskolas Studentu pētniecisko darbu konference. Šī gada konferences tēma: “Globālā konkurētspēja, ilgtspēja un zaļā dimensija: biznesa cikli un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā”. Konferencē uzstāsies no pētnieciskās kvalitātes viedokļa augstvērtīgāko un interesantāko darbu autori, kurus izvirzījušas Banku augstskolas maģistra, bakalaura un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas valsts pārbaudījumu komisijas. Konferencē referēs arī vairāki starpaugstskolu doktorantūras studenti.

KONFERENCES PROGRAMMA

Konferences mērķauditorija ir Banku augstskolas studenti, akadēmiskais personāls un augstskolas sadarbības partneri no dažādām nozarēm. Konferences mērķis ir popularizēt studentu veiktos pētījumus, plašāk iepazīstināt ar to rezultātiem, kā arī sekmēt sadarbības partneru interesi piedāvāt studentiem sadarbību reālu pētniecības projektu veikšanā. Konference sniedz iespēju gūt priekšstatu par standartiem, kam būtu jāatbilst augstas kvalitātes studiju noslēguma pētnieciskajam darbam.

Šī ir jau ceturtā Banku augstskolas organizētā Studentu pētniecisko darbu konference. Tā tiek organizēta divās valodās – latviešu un angļu, ar ārvalstu studentu piedalīšanos. Konferences prezentāciju tēzes tiks iekļautas Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centra speciāli konferencei izdotajā konferences rakstu krājumā.

Papildus informācijai: S.Bērziņa, 2 6 331 772