Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldes valde 2024./2025. akadēmiskajam gadam ir noskaidrota!

27.05.2024.

No 17.aprīļa līdz 17.maijam Banku augstskola Studējošo pašpārvaldē (BASP) valdīja satraucoša atmosfēra, jo šajā laikā norisinājās BASP valdes vēlēšanas 2024./2025. akadēmiskajam gadam.

2023./2024.ak.gada BASP Priekšsēdētāja Elīza Betija Ruskule par pašpārvaldes atdzimšanu un sadarbību:

2023./2024.akadēmiskais gads noritēja daudz aktīvāk, mērķtiecīgāk nekā bijām paši plānojuši. BASP izpildīja visus nospraustos mērķus šim akadēmiskajam gadam un jau nospraudām jaunus nākamajam. Mēs sajūsmināti varam teikt, ka šogad BASP atdzima no jauna. Tas ir redzams gan 309.kabineta pārvērtībās, gan jaunajā BASP Valdes struktūrā, gan pasākumu kvalitātes pieaugumā, gan arī ļoti aktīvajā iesaistē Latvijas Studentu apvienībā.

Šī ir tikai maza daļa no lielā paveikto darbu apjoma, taču ar to akadēmiskais gads vēl nav beidzies. BASPam priekšā vēl ir nozīmīgas vēlēšanas, kurās ievēlēsim studējošo pārstāvjus Ētikas komisijā un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Protams, studējošos vēl sagaida vasaras grandiozākais pasākums  Sporta spēles.

 Kā BASP Priekšsēdētāja varu teikt, ka šogad BASP atdzima arī akadēmiskā vidē. Studējošo viedoklis par akadēmisko un ētisko vidi augstskolā tiek iegūts ar anketu palīdzību un studējošajiem tiek atgādināts par studiju kursu novērtējuma anketu nozīmīgumu. Esmu gatava kopā ar jauno Priekšsēdētāju Emīlu aktīvi iesasitīties konsolidācijas ar Latvijas universitāti jautājumu risināšanā un arī tur pārstāvēt Banku augstskolas studējošo intereses.

Nākamais akadēmiskais gads būs vēl produktīvāks un iespaidīgāks, jo jaunā BASP komanda ir ambicioza. Šajā akadēmiskājā gadā viena no BASP vērtībām ir “Ambīcija” un tieši ambīcijas ir tās, kas mūs motivē būt labākiem.

 Novēlu 2024./2025.akadēmiskā gada BASP valdei ambiciozus plānus, radošumu un enerģiju tos realizēt!

BASP nākamā akadēmiskā gada jaunos virzienu vadītāji, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks tika noskaidroti 17.maija vēlēšanās, kuras norisinājās hibrīda formātā – klātienē un attālināti MS-Teams platformā.

Apsveicam jauno valdes sastāvu, kura pilnvaru termiņš stāsies spēkā  2024.gada 1.jūlijā.

  • Priekšsēdētājs: Emīls Matīss Egle
  • Priekšsēdētāja vietniece: Elīza Betija Ruskule
  • Kultūras virziena vadītāja: Krista Prūse komandā ar Anniju Locāni, Esteri Linkevicu, Ēriku Denisu Joņinu
  • Finanšu un lietvedības virziena vadītājs: Pēteris Aniņš komandā ar Sindiju Magdalēnu Krišjāni
  • Sabiedrisko attiecību virziena vadītājs: Rihards Brīnums
  • Mārketinga virziena vadītāja: Agnese Beča

2024./2025. ak.gada BASP priekšsēdētājs Emīls Matīss Egle dalās iespaidos par jauno amatu, ceļu līdz tam un BASP nākotnes mērķiem:

Priekšsēdētāja amats man nozīmē ne tikai atbildību un uzticību, ko jūs man esat izrādījuši, bet arī iespēju turpināt veidot Banku augstskolu vēl stiprāku, draudzīgāku un aktīvāku.

Mana līdzšinējā dalība BASP ir bijusi bagāta ar pieredzi un izaicinājumiem. Esmu strādājis kopā ar daudziem talantīgiem un apņēmīgiem cilvēkiem, un esmu pārliecināts, ka mūsu jaunā komanda turpinās nodrošināt vidi, kur jauniem aktīvistiem ir iespēja sevi parādīt kā spēcīgu augstskolas biedru. Mūsu mērķi nākamajā akadēmiskajā gadā ir stiprināt BASP kā organizāciju Latvijas Studentu apvienībā, organizēt vairāk izglītojošu pasākumu, kā arī turpināt attīstīt attiecības ar citām augstskolām.

Vēlos vērst uzmanību, ka katram studentam ir unikālas prasmes un talanti, un es aicinu jūs izmantot šo iespēju, lai kļūtu par daļu no Banku augstskolas studējošo pašpārvaldes, veidot nākotni un atstāt savu ieguldījumu mūsu augstskolas vēsturē.

Banku augstskola novēl katram BASP valdes loceklim attīstīt izcilu personību, kopīgi saglabāt komandas garu un sadarbību, dinamiku ne tikai ikdienas darbā, bet arī organizējot īpašus pasākumus, kā arī iekļaut savā darbībā ilgtspējas principus, lai kopā varam veidot labāku nākotni! Paldies iepriekšējai BASP valdei par lielisko sadarbību ar Banku augstskolas personālu. Mēs augstu novērtējām gan jūsu enerģiju, uzņēmību un spēju pašorganizēt darbus, gan atvērtību, vēlmi pilnveidoties un meklēt labākos risinājumus dažādās problēmsituācijās augstskolas kopīgo mērķu sasniegšanai. Apsveicam!


Banku augstskolas studējošo pašpārvalde (BASP) ir Banku augstskolas studējošo ievēlēta pašpārvalde, kuras uzdevums ir pārstāvēt studējošos augstskolas lēmējinstitūcijās, uzturēt studējošo dialogu ar augstskolas administrāciju un organizēt studējošo ārpus studiju dzīvi. BASP vēlēšanas tiek organizētas katra akadēmiskā gada beigās.